Sök
Stäng den här sökrutan.

Scandinavian Credit Fund I

Finserve Nordic AB som förvaltar fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallad Fonden), har tillsammans med Fonden beslutat att helt säga upp lånet och begära att förtida inlösen av Vinstandelslån sker samt att Fondens verksamhet avvecklas. Bakgrunden till detta beslut är att Fonden, sedan den åter öppnades för insättningar och uttag den 12 maj 2023, drabbats av nettoutflöden på 729 miljoner kronor, vilket gör det omöjligt att förvalta Fonden på ett tillfredsställande sätt och i andelsägarnas bästa intresse. För att säkerställa likabehandling av alla andelsägare har fonden ingen annan möjlighet än att avveckla verksamheten. 

Det går även att ta del av pressmeddelanden som går ut på länken: https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i

Vanliga frågor besvaras längst ned på sidan.

Hantering och process för avveckling av fonden

I maj 2023 meddelade Scandinavian Credit Fund I AB (publ) att fonden kommer att stängas och avvecklas på grund av likviditetsbrist och för att säkerställa likabehandling av alla andelsägare. 

Fonden har hittills återbetalat 250 miljoner kronor, motsvarande cirka 10% av NAV, men har ingen exakt prognos för nästa återbetalning. Återbetalningar kommer att ske när kapital har återvunnits genom amortering, försäljning eller annan avveckling av portföljtillgångarna. 

Fonden arbetar aktivt med att maximera återbetalningen till andelsägarna, även om det kan innebära en längre tidsfrist. Denna information syftar till att ge investerare och rådgivare insikt i avvecklingsprocessen och fondens status.

Vi beskriver i denna PDF mer detaljerat om hanteringen av avvecklingen.

Webbinar med Hans Westerberg 2024-02-13

Fondutveckling*

Månadens NAV-kurs*

64,79

* Fondens avkastning över tid är inte detsamma som dess NAV-kurs (nettovärde per andel). Fondens utbetalningsmetod har ändrats sedan man beslutat att börja avveckla och återbetala kapital till investerarna. Nu ändras inte antalet andelar i fonden i samband med utbetalningar, utan först när allt kapital är återbetalt. Varje utbetalning minskar fondens NAV-kurs direkt. Hur mycket den minskar beror på utbetalningens storlek i förhållande till fondens totala tillgångar (AuM). Om fonden till exempel har 100 miljoner kronor och betalar tillbaka 10 miljoner, skulle NAV-kursen minska med 10%.

Finanskalender

Pressreleaser

2024-07-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 64,79 för juni 2024
2024-06-03Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 64,85 för maj 2024
2024-05-02Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 67,20 för april 2024
2024-04-03Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 68,62 för mars 2024
2024-03-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 72,71 för februari 2024
2024-02-29Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Årsredovisning 2023
2024-02-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 73,33 för januari 2024
2024-01-02Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 73,71 för december 2023
2023-12-04Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 73,83 för november 2023
2023-11-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 75,25 för oktober 2023
2023-10-02Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 78,20 för september 2023
2023-09-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 79,94 för augusti 2023
2023-08-31Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör halvårsrapport 2023
2023-08-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 83,08 för juli 2023
2023-07-31Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör information om utbetalning och NAV-utveckling
2023-07-04Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 92,53 för juni 2023
2023-06-02Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,17 för maj 2023
2023-05-26Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör att Fonden avvecklar verksamheten
2023-05-11Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör att fonden öppnar igen för insättningar och uttag
Äldrehttps://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i/

Dokument

Du hittar alla relevanta dokument här.

Förvaltnings­arvode

Förvaltningsarvode sker i form av en fast ersättning 1,6 procent per år och tas ur portföljen månadsvis i efterskottFonden tar inte ut någon rörlig avgift (performance fee). Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.

Vanliga frågor

Vi lägger löpande till nya frågor och svar och du är mer än välkommen att kontakta oss på scfi@kreditfonden.se om det är något du undrar över.

Ange din mailadress här om du vill få ett mail när vi uppdaterar frågorna med nya svar om t ex kommande utbetalningar och övrig information. Observera att du kommer få ett bekräftelsemail som du måste svara på för att prenumerationen ska aktiveras.

Hur ska jag skattedeklarera andelar i SCFI?

Vi har sammanställt svaren i en separat sida på Skattemässig behandling av andelar i SCFI – Kreditfonden

När kan man som investerare förvänta sig en första utbetalning?

Den första utbetalningen förväntas att genomföras i juli 2023. Varje enskild inlösen är förenad med en kostnad för fonden och därför är målet att betala ut likvid när det finns tillräckligt mycket likvid att betala ut.

En första utbetalning kommer att ske onsdagen den 26 juli 2023 och du bör också se återbetalningen på ditt depåkonto samma dag. Denna utbetalning är totalt på 250 MKr och motsvarar ca 10% av NAV.

Vi kommer att återkomma med specifik information närmare på hemsidan och vi rekommenderar att alla anmäler sig för prenumeration på vanliga frågor för att löpande ta del av den senaste informationen.

Kan lånen revideras upp eller revideras det bara nedåt?

Alla tillgångar i fonden värderas löpande till bedömt marknadsvärde och återspeglar sig i NAVet varje månad. Det har skett återvinningar på pantrealiserade tillgångar tidigare och kan komma att ske framgent.

Vad har hänt med panten när nedskrivningen görs? Lånen har ju i snitt haft en pant om 125-150 % utav lånesumman?

Det höjda ränteläget och den försämrade konjunkturen har urholkat värdet av panterna. Vi arbetar med att få låntagarna att addera säkerhetsmassa. Tyvärr har de inte alltid varit möjligt. I de fallen där låntagarna inte längre möter våra kovenanter har vi möjlighet att agera. Vi har i dessa fall realiserat panterna och är ägare till både fastigheter och företag.

Är verkligen all ökad oro nu upptagen till ytan?

Värderingen avspeglar dagens marknadsförutsättningar. Som bekant förändras dessa löpande och framtida värderingar beror på vad som händer med räntor, avkastningskrav, konjunktur, privat konsumtionsutrymme etc.

Kommentar nedgången om 8,5 %, Hur kommer det sig att allt kommer på en gång?

Det är främst två pantrealiserade aktieinnehav som har påverkat NAV negativt. Pantrealieringen har skett tidigare och medför att det tillkommer en aktierisk utöver kreditrisken. Det ena är det norska kreditförmedlingsföretaget Scooper som har skrivit ner sina prognoser efter Norska Riksbankens dubbelhöjning av styrräntan. Vi reviderade därefter våra resultatprognoser för bolaget vilket påverkade värderingen negativt. Det andra innehavet är ett danskt elhandelsföretag som påverkas kraftigt negativt av de förändrade förutsättningarna på den danske elmarknaden med en övergång från förskottsbetalning till efterskottsbetalning. Vilket innebär att kapitalbindningen flyttas från köparen till leverantören.

Har nedskrivningen någon koppling till att det inte kommer in nya insättningar i fonden?

Nej, Fonden har per 30 juni drygt 300 mkr i kassan och det är därför vi återför 250 mkr till andelsägarna. Utbetalningen upp går till 10% av juni månads NAV.

Finns det möjlighet att värdet kan gå upp nästa månad? Eller skall investerare vara beredda på -8% varje månad ett tag framåt?

Värdet kan såväl öka som minska. Riskerna ökar dock i detta läge av konjunkturcykel. Fonden arbetar för att säkerställa värden och i största möjliga mån undvika förluster.

Hur ser ni själv att utbetalningen kommer gå, dvs betalar ni ut minst 10 % vid varje tillfälle eller kommer det bli olika belopp?

Beloppet som betalas ut kan komma att variera från tid till annan och beror på vilken likviditet Fonden kan frigöra, dvs det kan bli mer eller mindre än 10 % per utbetalningstillfälle.

Utbetalningarna beror på när återbetalningar och försäljningar sker. Vår ambition är att de skall ske så snart som möjligt men det beror på om det är tillräckligt stora belopp för att vara administrativt och kostnadsmässigt försvarbart.

Hur ser panterna ut idag med tanke på marknadsförutsättningarna, håller de eller har dessa tappat i värde? Tänker bl a på fastighetsmarknaden?

Panterna i portföljen värderas löpande och speglas i portföljens reserveringar i enlighet med IFRS9-regelverket med hänsyn till rådande marknadsläge, konjunktur och globala makroutsikter. Fonden har justerat värden löpande vilket ökat reserveringar under 2023.

Hur ser ni på risken att ni orsakar kredithändelser bland era kunder då de nu kanske får problem att återfinansiera sig på annat håll?

Det har nämnts i FAQ på hemsidan och det kan innebära en förhöjd risk eller svårare för kunder att refinansiera sig. Fonden kommer arbeta för att mitigera risker i den utsträckning det går och uppdaterar löpande i månadsbrev. Vi vill återigen poängtera att avvecklingen inte var kopplad till kreditrisk utan enbart likviditet.

Hur ser ni på risk för kredithändelser nu?

Fonden har löpande informerat om marknadsläget och risker i månadsbrev och webinarier under 2023 och även publicerat info om kreditrisker i FAQ. Marknadsläget är och har vart utmanande vilket även speglats i några av fondens motparter.

Tas förvaltningsavgift ut under perioden?

Ja, fonden förvaltas som vanligt och förvaltningsavgifter tas ut. Dock tas ingen prestationsbaserad ersättning ut. Fonden har inte tagit ut prestationsbaserad ersättning sedan sista november 2022.

Om avvecklingen innebär en förlust för mig – finns det någon form av garanti eller ersättning (exempelvis Investerarskyddet), alternativ avdrag i deklaration som kan kompensera hela eller delar av en eventuell förlust?

Investerarskyddet gäller inte för denna typ av investering och i övrigt gäller vanliga skatteregler beroende på var pengarna är placerade.

Går det att sälja er befintliga lånestock med alla avtal och panter till annan aktör/bank eller är prissättning så dålig så att andelsägarna förlorar på att göra jämfört med att ni avvecklar i er takt?

Vi utvärderar löpande olika möjligheter och tillvägagångssätt för likvidering och avveckling av samtliga portföljtillgångar till högsta möjliga värde

Finns det tillstånd från Finansinspektionen att avveckla Scandinavian Credit Fund?

FI är informerade om avvecklingen och fonden har en löpande dialog med FI där vi svarat på samtliga deras frågor.

Går det redan nu att ge ett preliminärt besked på OM – och ungefär hur stor (procentuellt mot innehav) en förlust kan komma att uppgå till?

Nej, Fonden förvaltas som vanligt och värdet på portföljen (NAV) publiceras första bankdagen varje månad då vi sätter NAV.

Hur ofta tror ni att ni gör utbetalningar?

Fonden avser göra utbetalningar förutsatt att det finns tillräckligt stor likviditet i portföljen. Utbetalningarna är förknippade med kostnader som belastar respektive andelsägare vilket gör att Fonden inte kommer betala ut mindre belopp frekvent utan istället samla ihop tillräckligt mycket likviditet för att göra utbetalningen.

Ni anger att avvecklingen och utbetalning ska komma löpande under den tid det tar att avveckla samtliga era krediter. Ni anger genomsnittlig duration till 24 månader men när är sista kredit återbetald enligt plan?

Den sista krediten förfaller i början av Q4 2026 men vi kommer att arbeta för att det skall ske tidigare givet att det inte påverkar fondandelsägarna negativt.

Inga avsluts gjorts på NGM sedan fredag 26 maj, är handeln öppen eller inte?

NGM är informerade om Fondens avveckling. Handeln är öppen tillsvidare och styrs av marknaden (köp- och säljsidan). Innan avvecklingen är slutförd kommer fonden avnoteras och sker i samråd med NGM.

Hur många andelsägare finns?

Vi har ingen insyn i någon exakt siffra eftersom det finns försäkringsbolag och andra VP bolag som i sin tur har underliggande kunder (kunderna är förvaltarregistrerade).

Hur stor är tillgångsmassan den 31/5 2023?

Det förvaltade kapitalet (AuM) uppgick per 31 maj och senaste NAV till ca 2,7 miljarder. Fondens NAV publiceras månadsvis och finns att utläsa på Fondens hemsida.

Vem kommer förvalta fonden?

Hans Westerberg kommer in som ny förvaltare och tar vidare Andreas arbete med att fortsätta förvalta fonden på samma sätt som tidigare och hantera en ordnad avveckling i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Hans har tidigare arbetat i 13 år på Swedbank i olika seniora roller bland annat Chef för ECM (Equity Capital Markets), 2 år på Nordea Markets och chefsanalytiker på Danske Bank. Fonden bedömer att Hans tidigare kompetens passar bra för att hantera en ordnad avveckling av fonden.

Finns det några risker kopplade till mitt innehavs värde i samband med en avveckling?

Det finns risker kopplade till ett scenario där fonden inte har tillräcklig likviditet för att hantera förvaltningen av fondens portföljtillgångar. av kapital eller avveckling. Fonden ser, utöver beskrivna kreditrisker i månadsbrev och ett utmanande marknadsläge, att lån till utvecklingsfastigheter, fastigheter med investeringsbehov eller rörelsedrivande bolag som kan behöva ekonomiskt stöd eller övriga investeringar kan få problem till följd av att fonden inte kan tillföra kapital och då eventuellt få en substantiell negativ effekt på fondens NAV. Fastigheter som kräver investeringar eller har ett byggnadskreditiv kan få negativ påverkan på försäljningspris om fonden inte har likviditet att finansiera tilltänkta utvecklingsplaner. Till följd av att fonden inte kan utveckla fastigheterna enligt plan på grund av likviditetsproblem kommer fastigheterna gå in i en försäljningsfas som utvecklingsfastigheter. Konsekvensen av detta kan medföra ett substantiellt lägre försäljningspris och få en negativ påverkan på fondens NAV. Fondens finansierade rörelsedrivande bolag kan komma, och i viss mån redan är, i behov av likviditet som fonden inte kommer kunna tillföra till följd av likviditetssituationen och fondens avveckling. Effekten av att ett eller flera bolag går i konkurs kan få betydande konsekvenser för fondens NAV och kräva större nedskrivningar. Som nämnt i månadsbrev ser fonden att vissa motparter har förhöjd risk.

Vidare bör det även uppmärksammas att fondens totala portfölj under Q1 2020 uppgick till närmare 5 miljarder SEK varvid den absoluta majoriteten av portföljens kreditlån beslutades och betalades ut under den tidigare förvaltaren. I samband med pandemin och fram till idag har fonden upplevt kraftiga utflöden där fondens totala portfölj idag uppgår till ca 2,7 miljarder SEK. Fondens stora utflöden har föranlett att enskilda innehavs procentuella del av NAV och exponering är förhållandevis stora vilket medför en ökad kreditrisk. Vid en eventuell konkurs i något av innehaven eller övrig kredithändelse riskerar storleken på exponeringen att få en betydande effekt på Fondens NAV-kurs. I rådande marknadsläge med utmaningar i marknaden för refinansiering och försäljning av företag blir därför vissa av fondens engagemang inte bara stora sett till enskild exponering utan även svårare att avyttra.

Hur ofta kommer ni att betala ut pengar?

:Fondens möjlighet till utbetalning till andelsägarna utgörs till stor del av dels de kvarvarande lånens förfallostruktur och men tar även hänsyn till de transaktionskostnader som är förknippade med utbetalningarna. Det är fondens bedömning att kostnaden inte får utgöra en för stor andel av det utbetalda beloppet då det riskerar att belasta andelsägarna negativt. Till följd av detta gör fonden löpande en bedömning när ett utbetalningstillfälle kan komma att infalla.

Kommer fonden att vara noterad på NGM under avvecklingen?

Fonden avser att informera NGM om fondens beslut om avveckling och därefter följa börsens inrådan.

Är det någon skillnad om jag har skickat in en uttags blankett?

Nej, eftersom det är fonden som enligt de allmänna villkoren begär förtida inlösen av samtliga vinstandelslån så kommer samtliga andelsägare att behandlas lika innebärande att samtliga andelsägare erhåller pro rata utbetalningar i takt med att innehaven avvecklas.

Hur kan jag se värdet på min investering under avvecklingen?

Fonden kommer, precis som tidigare, löpande beräkna fondens NAV-kurs varje månad och publicera det på hemsidan.

Hur kommer min investering att förvaltas under avvecklingen?

Förvaltningen kommer fortsätta hanteras på samma sätt som tidigare men med fokus på en ordnad avveckling av fondens tillgångar i portföljen.

Kommer jag att få avkastning under avvecklingen, tills den är helt klar?

Fondens avkastning kommer gå till andelsägarna under hela avvecklingstiden. NAV beräknas som tidigare, värdeökningar eller värdeminskningar påverkar NAV-kursen och således fondandelsägarens värde. Fondens årliga utdelning i form av nya vinstandelar vid en eventuell överavkastning kommer, givet fondens avveckling, att utgå och istället betalas ut pro rata till fondens andelsägare.

Vad innebär pro rata?

Vid en avveckling så kommer alla investerare få ut sin del av fonden vid varje utbetalningstillfälle. Dvs äger du 1% av fonden så får du ut 1% av det utbetalade beloppet vid varje tillfälle som fonden fått in likviditet via amortering, räntebetalning eller försäljning av innehav. Utbetalningar kommer att göras successivt över tid till dess att fondens samtliga portföljtillgångar är helt avvecklade och utbetalda..

Hur lång tid kommer avvecklingen att ta?

För att tillvarata andelsägarnas intressen och säkerställa att alla får ut så mycket som möjligt så kommer fonden att följa den normala förfallostrukturen. Det gör att avvecklingen kommer att ta den tid som krävs. Fonden kan dock även komma att avyttra innehav i portföljen innan tillgångens förfallodatum om det bedöms ligga i andelsägarnas gemensamma intresse.

Uppskattningsvis förväntas fullständig avveckling ta 2–3 år men det kan även gå snabbare eller ta längre tid.

Vad är er bakgrund till avvecklingen?

Fonden fick in större begärda inlösen under november och december 2022 vilket tvingade fonden att tillfälligt stänga för både teckning och inlösen. Den likviditet som frigjordes av de underliggande fordringarna har använts för att möta begärd förtida inlösen som inkommit och betalades ut pro rata. Efter att fonden öppnades 12 maj har fonden mottagit ytterligare 729 miljoner kronor i förtida inlösen.

Med bakgrund av ovan har förvaltaren gjort bedömningen att det blir omöjligt att driva fonden vidare. För att tillvarata samtliga investerares intresse tvingas förvaltaren därför avveckla verksamheten.

Vad innebär det att fonden avvecklas för att skydda alla investerares intresse?

För att säkerställa att alla investerare får samma behandling oavsett om de är aktiva i att begära inlösen eller inte och att alla får ut samma värde i relation till sin investering och att ingen riskerar att sitta kvar sist med eventuella kreditrisker så avvecklas fonden genom att fonden begär förtida inlösen enligt de allmänna villkoren.

Var kan jag se mina vinstandelslån?

All nya vinstandelslån registreras hos Euroclear. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

Du kan alltså se ditt innehav på din depå eller ditt VP-konto.

Om du har en rådgivare som hjälpt dig med investeringen, kan du kontakta denne för mer information.

Nyheter

Fredrik Sjöstrand

Med anledning av den artikel som publicerades i Realtid den 16 februari 2022

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss