Sök
Stäng den här sökrutan.
hero-pic.jpg

Månadsuppdatering SCFI maj 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj om NAV 64,85,  en nedgång med 3,5%. Månadens NAV-förändring härleds till dels en stärkt svensk krona där USD tappar ca -4% (USD/SEK) samt ökade reserveringar  i enlighet med IFRS9-modellen där ett innehav flyttas från kategori 2 till kategori 3 vilket ökat reserveringen med ca 22 MSEK. Den totala reserveringen utgör ca 36,54% av NAV.

Kategori SEK % av NAV 
Kategori 1 11 382 819,00 0,65% 
Kategori 2 16 167 152,00 0,92% 
Kategori 3 613 083 133,00 34,97% 
Total IFRS9 640 633 104,45 36,54% 

Tabellen visar andel reserverade medel i enlighet med IFRS9-regelverket. Hanteringen är modellbaserad och applicerbar för samtliga lån i portföljen.

Löpande Förvaltning 
Fonden gjorde under maj månad två utbetalningar om 4 MDKK och 1,5 MDKK till ”14 04 2024 A/S” (fd. b.energy) under signerat Letter of Intent (LOI) daterat 14 juli 2023. Betalningen till bolaget utfördes i ett strategiskt ändamål och på inrådan av lokala bolagsjurister i Danmark.

Valutaexponering
Fonden har tidigare valutasäkrat samtliga innehav med exponering mot annan valuta än SEK. Att valutasäkra (Valuta Hedge) innebär att fonden sålt motsvarande nominellt värde i den valuta som lånet betalats ut i. Som ett resultat av en valutasäkring (allting lika) får rörelser i valutan en högst begränsad effekt på portföljens NAV. Försäljningen av valutan görs generellt mot större kreditinstitut och under avtalet ”ISDA” (International Swaps & Derivatives Association) och genom ett terminskontrakt (derivat). Fonden har som det tidigare informerats om upphört att valutasäkra portföljen vilket i praktiken innebär att samtliga innehav i annan valuta än SEK kan komma att såväl öka som minska i värde över tid och således helt korrelerat med respektive valutas rörelser. Volatiliteten i fondens NAV kommer därför sannolikt att öka något framgent och beroende på den svenska kronans utveckling mot respektive valuta. 

Diagrammet visar portföljens valutaexponering uttryckt i %

Under maj förstärktes den svenska kronan mot majoriteten av fondens valutor vilket minskat värdet av portföljtillgångarna i annan valuta än SEK. Nedan tabell redovisar den procentuella förändringen av respektive valuta från NAV-tillfället i april och NAV-tillfället i maj.

Valuta 2024-05-31 2024-04-31 % förändring 
DKK/SEK 1,5311 1,5767 -2,89 % 
EUR/SEK 11,4194 11,7607 -2,90 % 
GBP/SEK 13,4121 13,7699 -2,60 % 
NOK/SEK 1,0028 0,992 1,09 % 
USD/SEK 10,5244 11,0196 -4,49 % 

Tabellen visar förändring i respektive valutakurs mellan april och maj månad.

Kassa & likvida tillgångar
Fonden har i tidigare månadskommentarer kommunicerat en procentuell andel kassa av fondens totala NAV. Den procentuella andel som kommunicerats senaste månaderna har legat mellan 6,5% till 6,2%. Andelen kassa beräknas på Fondens totala kassa i samtliga valutor genom Fondens totala AuM (Asset Under Management). Denna procentuella andel är dessvärre felaktigt rapporterad i tidigare månadskommentarer. Vid mars månads NAV uppgick kassans totala andel till ca 4,64% och för april månads NAV till ca 4,32%. I maj månad uppgick kassan till a 3,87% vilket är en minskning om ca 0,45% eller ca 7,8 MSEK.

Valuta % fördelning  
DKK 0,01% 
EUR 7,98% 
GBP 0,00% 
NOK 0,01% 
SEK 91,95% 
USD 0,06% 

Tabellen visar Fondens respektive valuta i förhållande till fondens totala kassatillgångar och i procent 

Pantrealiserade tillgångar  
Blue Energy är under avveckling. Kundstocken, varumärket och de immateriella tillgångarna såldes under april i en inkråmsaffär. En ”inkråmsaffär” är en form av företagsförvärv där köparen endast köper tillgångarna och eventuellt skulderna i ett företag, men inte själva företagsstrukturen eller det juridiska subjektet. Tillgångarna som ingår i en inkråmsaffär kan inkludera saker som inventarier, maskiner, immateriella rättigheter (som varumärken och patent), kundregister och pågående avtal. Namnbyte har följaktligen skett till 14 04 2024 A/S.  
Resterande tillgångar är under avyttring.   

Hyresnivåerna i fastigheterna i Norrtälje och Hallstavik har höjts. Uthyrningsgraden har ökat under våren i Hallstavik. Fonden har under Q2 utfört ett större arbete med att se över avtal och hyreskontrakt där Fonden fått upp fastigheternas driftnetto. Marknadsläget för fastighetsbranschen har tidigare påverkats av de höga räntenivåerna. Fonden ser dock positivt på räntemarknadens senaste sänkning och ECBs besked om räntesänkning.  

Fonden arbetar löpande med försäljningen av stugfastigheter i Björnrike. För att öka intresset för området och stugorna hyrs ett par av dessa ut via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning.  
Försäljningen av stugorna sker via  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen.  
Uthyrningen sker via Skistar på https://www.skistar.com/sv/boka-online/boende/vemdalen/bjornrike/nipan/mosippevagen-3a-vfm03a/#images
Läs mer på https://idetfjallby.se/ 

Låneportföljens utveckling
Fonden tog har i arbetet med tomterna i Bergen och Oslo tagit in externa värderingar på den pantrealiserade marken vilket speglades i föregående nav (mars) genom ökade reserveringar. Fonden arbetar aktivt och genom lokala juridiska ombud för att återvinna största möjliga andel av utestående lån.  

Portföljens fördelning 
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper enligt avtal och med förfall.  

Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal vilket omfattar de största innehaven i portföljen. 

Förvaltningsstrategi 
Fonden arbetar aktivt med återstående lån samt avvecklingen av portföljens pantrealiserade tillgångar.  Fonden har tidigare kommunicerat förfallostrukturen och med sista förfall Q3 2026. En avyttring av pantrealiserade tillgångar är dock beroende är flertalet faktorer där tillgångarna, allting lika, avyttras genom en försäljning till annan intressent. Värdet på tillgången styrs således av såväl mikro- som makroekonomiska faktorer, dvs. ränta, inflation, och ett allmänt geopolitiskt läge i närområdet. Fondens mål är att maximera värdet vid en försäljning för återbetalning till investerarna vilket innebär att avvecklingen av respektive tillgång kan löpa längre än sista låneförfall i Q3 2026. Vid eventuell tvist med låntagare kan fonden komma att agera genom juridiskt ombud. Fondens mål är alltid att säkerställa en positionering för maximal betalning av fondens fordran alternativt säkerställande av fondens positionering inom den pantrealiserade bolagsstrukturen.  

Återbetalning
Fonden mottar löpande frågor från vinstandelsägare gällande frekvensen för återbetalning av vinstandelarna. Fonden kommunicerade initialt en ambition om kvartalsvisa utbetalningar vilket inte infriats. Fonden kan i dagsläget inte kommunicera någon prognos kring när i tiden nästa utbetalning kan komma att ske och rekommenderar samtliga investerare att ta del/prenumerera på fondens nyhetsbrev för löpande information, läsa månadskommentarer samt ’frågor och svar’ på fondens hemsida. 

Vid återbetalningar betalas detta via Euroclear såsom återbetalning av vinstandelslån och är inte att förväxla med ”utbetalning” eller ”utdelning”. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut.  

Återbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att återbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.  

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare.  

Återbetalning av vinstandelar betalas ut pro rata till Fondens andelsägare.  

Mer information och Q&A finns att tillgå på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss