Sök
Stäng den här sökrutan.
hero-pic.jpg

Månadsuppdatering SCFI juni 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni om NAV 64,79, en nedgång med -0,09%. NAV-kursen innebär en total förändring om -36,38% sedan stängning, varav -10% av den totala förändringen utgörs av fondens första återbetalning till andelsägarna. Nettoförändringen, oaktat återbetalningen summerar således upp till -26,38% sedan stängning.  

Månadens NAV-förändring härleds till en marginell minskning av reserveringar  i enlighet med IFRS9-modellen samt en stärkt svensk krona. Reserveringen i kategori 1 och 2 har ökat något medan kategori 3 minskat i reservering vilket ger en nettoeffekt om ca 329 tkr. Den totala reserveringen utgör ca 36,57% av NAV.

KategoriSEK% av NAV
Kategori 15 876 7050,34%
Kategori 215 044 0900,86%
Kategori 3619 383 23735,37%
Total IFRS9640 633 104,4536,37%

Tabellen visar andel reserverade medel i enlighet med IFRS9-regelverket. Hanteringen är modellbaserad och applicerbar för samtliga lån i portföljen.

Löpande Förvaltning

Fonden har under juni månad inte utfört några ytterligare lyft.”14 04 2024 A/S” (fd. b.energy) är officiellt försatt i konkurs vilket utförts via danska jurister och ombud. Fonden arbetar aktivt med samtliga portföljinnehav med målet om att maximera det återvunna värdet för återbetalning till andelsägarna pro-rata.

Fonden har i utbildnings- och kommunikationssyfte producerat material för att utveckla kring avvecklingens process, terminologi samt Fondens plan framåt. Materialet publiceras i samband med detta månadsbrev och finns att nedladda på fondens hemsida www.kreditfonden.se

Valutaexponering

Fonden har tidigare valutasäkrat samtliga innehav med exponering mot annan valuta än SEK. Att valutasäkra (Valuta Hedge) innebär att fonden sålt motsvarande nominellt värde i den valuta som lånet betalats ut i. Som ett resultat av en valutasäkring (allting lika) får rörelser i valutan en högst begränsad effekt på portföljens NAV. Försäljningen av valutan görs generellt mot större kreditinstitut och under avtalet ”ISDA” (International Swaps & Derivatives Association) och genom ett terminskontrakt (derivat). Fonden har som det tidigare informerats om upphört att valutasäkra portföljen vilket i praktiken innebär att samtliga innehav i annan valuta än SEK kan komma att såväl öka som minska i värde över tid och således helt korrelerat med respektive valutas rörelser. Volatiliteten i fondens NAV kommer därför sannolikt att öka något framgent och beroende på den svenska kronans utveckling mot respektive valuta. Fonden har per juni månads NAV tillgångar i SEK, USD, NOK, EUR, GBP och DKK och där fondens primära exponering är redovisad i cirkeldiagrammet som en procentuell (%) del av fondens totala tillgångar, exklusive kassa.

Under juni förstärktes den svenska kronan mot majoriteten av fondens valutor, med undantag från USD. Nedan tabell redovisar den procentuella förändringen av respektive valuta från NAV-tillfället i maj och NAV-tillfället i juni.

Valuta2024-06-302024-05-31% förändring
DKK/SEK1,5221,531-0,59%
EUR/SEK11,35011,419-0,60%
GBP/SEK13,39513,412-0,12%
NOK/SEK0,9921,002-1,02%
USD/SEK10,59710,5240,69%

Tabellen visar förändring i respektive valutakurs mellan månadens NAV och föregående NAV.

Kassa & likvida tillgångar

Fondens kassa uttryckt som en procentuell (%) del vid juni månads NAV uppgick till ca 4,27% vilket är en ökning med ca 0,40% mot föregående månads procentuella andel om ca 3,87%. Antalet likvida tillgångar är under månaden begränsad. Fonden arbetar aktivt med befintliga låntagare för att tidigarelägga amortering. Låntagare i fonden sonderar även möjligheten till refinansiering som ett resultat av fondens avveckling och för att frigöra ytterligare kapital för återbetalning.

Kassa/Valuta% fördelning
DKK0,005%
EUR6,325 %
GBP0,000%
NOK0,009%
SEK93,61%
USD0,05%

Tabellen visar Fondens respektive valuta i förhållande till fondens totala kassatillgångar och i procent

Pantrealiserade tillgångar

Blue Energy ”14 04 2024 A/S” har officiellt försatts i konkurs vilket hanterats av lokalt juridiskt ombud. Resterande portföjtillgångar förvaltas löpande av där marknadsläget stärkts något och väntas ha en positiv inverkan på bolagen. Även möjligheten till försäljning av de pantrealiserade fastigheterna ökar något i takt med att riksbanken, potentiellt sett, justerar ned räntenivåerna över tid. Som tidigare kommunicerats har hyresnivåerna ökat och indexerats och beläggningsgraden tilltagit vilka tillsammans förbättrar fastigheternas driftnetto och yield. Fonden ser generellt sett en förbättrad trend och ökad lönsamhet i fondens pantrealiserade tillgångar i takt med att marknadsläget förbättrats något.

Fonden arbetar löpande med försäljningen av stugfastigheter i Björnrike. För att öka intresset för området och stugorna hyrs ett par av dessa ut via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning.

Försäljningen av stugorna sker via  Idetfjällby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen.

För mer information om uthyrningen, besök  Björnrike / Vemdalen (Skistar.com)

Läs mer om stugfastigheterna på idetfjallby.se/

Låneportföljens utveckling

Fonden arbetar aktivt och i vissa fall genom lokala juridiska ombud för att återvinna största möjliga andel av utestående lån. Fonden har under månaden varit i konstruktiva dialoger med flertalet befintliga låntagare i syfte att tidigarelägga amortering genom exempelvis refinansiering via tredje part av fondens befintliga lån. Processen är pågående men vars amorteringar bedöms inkomma under Q3 och Q4 2024. I takt med att amorteringarna inkommer till fonden i sin helhet återbetalas detta till andelsägarna pro-rata. Tidpunkt för återbetalning kommuniceras genom nyhetsbrev och/eller månadskommunikation.

Förvaltnings- och avvecklingsstrategi

Fonden arbetar aktivt med återstående lån samt avvecklingen av portföljens pantrealiserade tillgångar.  Fonden har tidigare kommunicerat förfallostrukturen och med sista förfall Q3 2026. En avyttring av pantrealiserade tillgångar är dock beroende är flertalet faktorer där tillgångarna, allting lika, avyttras genom en försäljning till annan intressent. Värdet på tillgången styrs således av såväl mikro- som makroekonomiska faktorer, dvs. ränta, inflation, och ett allmänt geopolitiskt läge. Fondens mål är att maximera värdet vid en försäljning för återbetalning till investerarna vilket innebär att avvecklingen av respektive tillgång kan löpa längre än sista låneförfall i Q3 2026.

Vid eventuell tvist med låntagare kan fonden komma att agera genom juridiskt ombud. Fondens mål är alltid att säkerställa en positionering för maximal återvinning av fondens fordran alternativt säkerställande av fondens positionering inom den pantrealiserade bolagsstrukturen.

Återbetalning

Fonden mottar löpande frågor från vinstandelsägare gällande frekvensen för återbetalning av vinstandelarna. Fonden kommunicerade initialt en ambition om kvartalsvisa utbetalningar vilket inte infriats. Fonden generellt sett inte kommunicera någon prognos kring när i tiden nästa utbetalning kan komma att ske och rekommenderar därför samtliga investerare att ta del av/prenumerera på fondens nyhetsbrev för löpande information, läsa månadskommentarer samt ’frågor och svar’ på fondens hemsida.

Vid återbetalningar betalas detta via Euroclear såsom återbetalning av vinstandelslån och är inte att förväxla med ”utbetalning” eller ”utdelning”. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut. 

Återbetalning sker då fonden har ackumulerat en väsentlig volym kontanta medel. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader vilka belastar fonden.  Fondens första återbetalning utgjorde ca 10% av fondens NAV vid återbetalningstillfället.

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske i samband med att det månatliga NAVet publiceras, vilket är den sista dagen varje månad och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar efter NAV-publicering betalas ut pro rata till Fondens andelsägare.

Mer information och Q&A finns att tillgå här på Fondens hemsida.

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss