Sök
Stäng den här sökrutan.
sedlar

Skattemässig behandling av andelar i SCFI

Allmänt

Andelarna har givits ut i samband med kapitalandelslån. Andelarna är därför att se som delägarrätter vid beskattningen. Detta innebär att generellt ska skattereglerna för marknadsnoterade delägarrätter tillämpas.

Privatpersoner


Innehav i Investeringssparkonto ISK

Innehav som ligger i ISK-konto medför ingen beskattning vid köp/försäljning av andelar. I stället utgår en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av tillgångar i ISK-kontot, oavsett om försäljning medför kapitalvinst eller kapitalförlust. Kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som finns på ett investeringssparkonto deklareras ej.

Skatten på ISK-kontot baseras på en schablonintäkt, beräknad på det sammanlagda värdet av tillgångarna på kontot. Detta ligger till grund för hur mycket skatt som ska betalas för innehaven i investeringssparkontot varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som din bank lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Därmed betalar du med andra ord inte skatt på enskilda kapitalvinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Innehav i vanlig Depå

Inlösen av andelarna (förfarande innan stängning)

Inlösen av andelar medför kapitalvinst eller kapitalförlust beräknad utifrån inlösenbeloppet minus det genomsnittliga anskaffningsvärdet på sålda andelar. Eventuell kapitalförlust på andelarna kan kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 

Återbetalning av kapital (Förfarande efter stängning den 26 maj 2023, antal andelar är detsamma)

Återbetalning av kapital som görs sedan fonden stängdes ska ses som en amortering av det utestående kapitalandelslånet. Återbetalningen medför inte något återtag av andelar utan antalet andelar kommer fortsatt att vara detsamma. Värdet på andelarna minskar i takt med de återbetalningar som görs. Kapitalvinst eller kapitalförlust kommer att uppkomma först den dag andelarna dras in och är då lika med den likvid som utbetalas minus anskaffningsvärdet minskat med erhållna amorteringar.  

Försäljning över börs 

Försäljning av andelar över börsen är att jämställa med inlösen. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas på samma sätt som vid inlösen av andelar, dvs försäljningspris minus genomsnittligt anskaffningsvärde för andelarna. 

Innehav i tjänstepensionsförsäkring

Kapitalvinst eller kapitalförlust inom försäkringen medför ingen beskattning. När försäkringen börjat att betalas ut beskattas utbetalningarna som vanlig lön i inkomstslaget tjänst. 

Innehav i kapitalförsäkring

Kapitalvinst eller kapitalförlust inom försäkringen medför ingen beskattning. Försäkringstagaren belastas i stället med en årlig avkastningsskatt, baserat på försäkringens värde vid årets ingång plus insättningar gjorda under året. Skatteunderlaget uppgår till 30 procent av det framräknade värdet multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året innan plus 1 procent, dock aldrig lägre än 1,25 procent. 

Försäkringsbolaget (om det är ett svenskt företag eller om försäkringsrörelsen på annat sätt bedrivs i Sverige) eller försäkringstagaren själv (om det är en utländsk kapitalförsäkring) betalar avkastningsskatten.

Företag 


Företagsägd Kapitalförsäkring  

Sparande i en företagsägd kapitalförsäkring är fritt från bolagsskatt. Kapitalvinst eller kapitalförlust inom försäkringen är inte skattepliktig eller avdragsgill. Företaget belastas istället med avkastningsskatt på årsbasis. Skatten baseras på värdet på kontot den 1 januari samt de insättningar som görs på kontot under årets gång. De insättningar som görs under årets första halvår räknas till 100 %, men andra halvårets insättning räknas bara till 50 %.

Det belopp som fås fram genom att addera kontots värde och insättningarna på kontot multipliceras sedan med statslåneräntan plus 1 procent, dock aldrig lägre än 1,25 procent. Därefter multipliceras det sammanräknade beloppet med 30 %. 

Försäkringsbolaget (om det är ett svenskt företag eller om försäkringsrörelsen på annat sätt bedrivs i Sverige) eller försäkringstagaren själv (om det är en utländsk kapitalförsäkring) betalar avkastningsskatten. 

Innehav i vanlig depå 

Inlösen av andelarna (förfarande innan stängning)

Inlösen av andelar medför kapitalvinst eller kapitalförlust beräknad utifrån inlösenbeloppet minus det genomsnittliga anskaffningsvärdet på sålda andelar. Kapitalförlust på andelarna kan kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. Om företaget skatterättsligt kvalificerar för handel med värdepapper är förlust avdragsgill mot samtliga övriga inkomster i bolaget. 

Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet, varvid bolagsskatten uppgår till 20,6 %.

Återbetalning av kapital (förfarande efter stängning den 26 maj 2023, antal andelar är det samma)

Återbetalning av kapital som görs sedan fonden stängdes ska ses som en amortering av det utestående kapitalandelslånet eftersom återbetalningen inte medför något återtag av andelar. Någon kapitalvinst/förlust beräknas ej. Realiserad kapitalvinst eller kapitalförlust uppkommer först den dag andelarna dras in och är då lika med den likvid som utbetalas minus anskaffningsvärdet minskat med erhållna amorteringar. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet med en bolagsskattesats på 20,6 %.

Nedskrivning av innehavet, p g a att innehavet värderat till NAV-kursen är lägre än

anskaffningsvärdet minus erhållna amorteringar, är inte avdragsgill för bolaget, om företaget inte skatterättsligt kvalificerar för handel med värdepapper. 

Försäljning över börs 

Försäljning av andelar över börsen är att jämställa med inlösen. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas på samma sätt som vid inlösen av andelar, dvs försäljningspris minus genomsnittligt anskaffningsvärde för andelarna. Eventuell kapitalförlust på andelarna kan kvittas mot kapitalvinst på andra delägarrätter. Om företaget skatterättsligt kvalificerar för handel med värdepapper är kapitalförlust avdragsgill mot samtliga övriga inkomster i bolaget. 

Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet, varvid bolagsskattesatsen uppgår till 20,6 %.

Ovanstående utgör inte någon skatterådgivning utan endast generell information rörande svenska skatteregler. Särskilda skatteregler gäller exempelvis för vissa typer av juridiska personer samt om andelarna ingår i handel med värdepapper.  Andelsägare uppmanas att, utifrån denne individuella situation, inhämta information från skatterådgivare och/eller revisor angående skattemässiga och redovisningsmässiga konsekvenser.

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss