Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI oktober 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 75,25. Det är en nedgång med 3,78 %. Nedgången är hänförlig till en nedskrivning av en kredit på cirka 80 mkr. Detta eftersom en låntagare har flyttats från kategori 1 till kategori 2. Låntagaren flyttades till kategori 2 pga en utebliven räntebetalning. Det är inte en realiserad förlust utan det följer IFRS9 modellen som fonden använder. Fonden har en löpande dialog med låntagaren.
Fonden har inte haft någon nyutlåning under oktober däremot har ett lyft genomförts på 0,1 mkr till Idet Fjällby för att finansiera avyttringen som nu har påbörjats. Ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra avkastningen på de likvida medlen. Under oktober har ingen avyttring skett.

Pantrealiserade tillgångarSamtliga bolag där fonden är majoritetsägare (Blue, Global Scanning och Scooper) hade positiva kassaflöden under oktober. Vi arbetar nära företagsledningarna med att utveckla bolagen intäktsmässigt med fokus på kassaflödesgenerering.
Global Scanning har en världsmarknadsandel på cirka 70% på industriscanners. De lanserade nyligen en världsunik kontaktlös scanner. Kundgruppen är främst konstmuseum vilka är en helt ny kundgrupp som är konjukturoberoende.  
Fonden är även ägare till fastigheter i Kopparberg, Norrtälje samt i Björnrike,  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen.  Parallellt med förädlingen av fastigheterna arbetar vi med att avyttra dem.

Portföljens fördelning
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven.


Förvaltningsstrategi 
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall.

Utbetalning 

Fonden får många frågor avseende när nästa utbetalning kommer att ske. Som tidigare kommunicerat så kommer det tidigast att ske under Q1 2024 och fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt.
Utbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut.
Utbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att utbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom utbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.
Avstämningsdag för utbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAV:et stäms av, dvs den sista dagen i månaden. Och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Utbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare.
Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss