Sök
Stäng den här sökrutan.
sigmund-R401qwThw7w-unsplash

Månadsuppdatering SCFI april 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för april om NAV 67,2. Det är en nedgång med 2,07%.  
Ett nytt lån om 5 mDKK betalades ut till 14 04 2024 A/S (fd. b.energy) under signerat Letter of Intent daterat 14 juli 2023.  
Under februari stängde fonden de återstående valutahedgarna. Detta medför att fonden sänker de löpande kostnaderna. Volatiliteten i fondens NAV kommer att öka något framgent, beroende på den svenska kronans utveckling. Fonden har, i fallande ordning, tillgångar i USD, NOK, EUR, GBP och DKK. Under mars förstärktes den svenska kronan mot samtliga dessa valutor och NAVet påverkades positivt med 23 Mkr, motsvarande 1,27%. Avskaffandet av valutahedgen har påverkat NAVet positivt med 56 Mkr därtill kommer eliminerade transaktionskostnader. Hade valutahedgen kvarstått hade de likvida medlen minskat i motsvarande storlek.   
Likvida medel minskade från 6.5% av NAVet vid mars månads utgång till 6,2% per sista april. 
Fonden gör ingen prognos för framtida NAV utveckling.  

Pantrealiserade tillgångar 
Blue Energy är under avveckling. Kundstocken, varumärket och de immateriella tillgångarna såldes under april i en inkråmsaffär. Namnbyte har följaktligen skett till 14 04 2024 A/S. Resterande tillgångar är under avyttring.  
Hyresnivåerna i fastigheterna i Norrtälje och Hallstavik har höjts. Uthyrningsgraden har ökat i Hallstavik. Fonden har även sett över de löpande driftskostnaderna och lyckats sänka dem. Driftsnettot har således ökat. 
Fyra av stugorna i Björnrike är nu sålda och det kommer därför inte att behövas ytterligare lyft för att finansiera driften. En stuga är fullt utrustad för uthyrning via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning. Försäljningen sker via  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen. Uthyrningen sker via MOSIPPEVÄGEN 3A, VFM03A – Björnrike – Vemdalen (skistar.com). Läs mer på https://idetfjallby.se/

Låneportföljens utveckling
Fonden har låtit en extern värderare bedöma marknadsvärdet på de obebyggda tomter i Bergen och Oslo. Reserveringarna för dessa har därför ökat med 47 Mkr i enlighet med fondens kreditpolicy.  
Fonden utvärderar kontinuerligt samtliga legala och avtalsmässiga möjligheter att återvinna största möjliga del av utestående lån.

Portföljens fördelning
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven.

Förvaltningsstrategi
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

Återbetalning
Fonden får många frågor avseende när nästa återbetalning kommer att ske. Fonden gör ingen bedömning när en återbetalning kan ske. Fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt med återbetalning. 

Återbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut. 

Återbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att återbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.  

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare. 

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information och Q&A finns att tillgå på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss