Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI mars 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars om NAV 68,62. Det är en nedgång med 5,63%. Ingen nyutlåning skedde till vare sig externa låntagare eller till de majoritetsägda bolagen under mars.

Under februari stängde fonden de återstående valutahedgarna. Detta medför att fonden sänker de löpande kostnaderna. Volatiliteten i fondens NAV kommer att öka något framgent, beroende på den svenska kronans utveckling. Fonden har, i fallande ordning, tillgångar i USD, EUR, NOK, GPD och DKK. Under mars försvagades den svenska kronan mot samtliga dessa valutor och NAVet påverkades positivt med 22 Mkr, motsvarande 1,19%. Likvida medel ökade från 6.0% av NAVet vid februari månads utgång till 6,5% vid mars utgång. Fonden gör ingen prognos för framtida NAV utveckling.

Pantrealiserade tillgångar 
De tre majoritetsägda företagen klarade sig utan likviditetstillskott under mars. Hyresnivåerna i fastigheterna i Norrtälje och Hallstavik har höjts. Uthyrningsgraden har ökat i Hallstavik. Fonden har även sett över de löpande driftskostnaderna och lyckats sänka dem. Driftsnettot har således ökat.

Fyra av stugorna i Björnrike är nu sålda och det kommer därför inte att behövas ytterligare lyft för att finansiera driften. En stuga är fullt utrustad för uthyrning via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning. Försäljningen sker via  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen. Uthyrningen sker via MOSIPPEVÄGEN 3A, VFM03A – Björnrike – Vemdalen (skistar.com). Läs mer på https://idetfjallby.se/

Låneportföljens utveckling
Tyvärr har några av fondens låntagare inte betalat sina räntor enligt avtal. Reserveringarna har därför ökat med 130 Mkr i enlighet med IFRS9 och fondens kreditpolicy. Fonden bedömer att en låntagare saknar möjlighet att fullgöra sina förpliktelser. Fonden har därför påbörjat en pantrealiseringsprocess. Panterna består av obebyggda tomter i Bergen och Oslo.
Fonden utvärderar kontinuerligt samtliga legala och avtalsmässiga möjligheter att återvinna största möjliga del av utestående lån.

Portföljens fördelning
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven.

Förvaltningsstrategi
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

Återbetalning
Fonden får många frågor avseende när nästa återbetalning kommer att ske. Fonden gör ingen bedömning när en återbetalning kan ske. Fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt med återbetalning.

Återbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut.

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden och publiceras den första bankdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare.

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information och Q&A finns att tillgå på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss