Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI februari 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om NAV 72,71. Det är en nedgång med 0,85%.  

Ingen nyutlåning skedde till vare sig externa låntagare eller till de majoritetsägda bolagen under februari. 

Under februari stängde fonden de återstående valutahedgarna. Detta medför att fonden sänker de löpande kostnaderna. Volatiliteten i fondens NAV kommer att öka något framgent, beroende på den svenska kronans utveckling. Fonden har, i fallande ordning, tillgångar i USD, NOK, EUR, GBP och DKK. Under februari förstärktes den svenska kronan mot samtliga dessa valutor och NAVet påverkades negativt med 11 Mkr, motsvarande 0,56%. 

Under februari slutamorterades ett lån på cirka 10 Mkr i linje med NAVet.  

Likvida medel ökade från 5% av NAVet vid januari månads utgång till 6% vid februaris utgång. 

Under februari så bedömde fonden att en fordran på 9 Mkr saknar värde och den har därför avskrivits.

Pantrealiserade tillgångar 
De tre majoritetsägda företagen klarade sig utan likviditetstillskott under februari och bedömningen är att de även kommer att göra det under mars. Fonden arbetar i nära samarbete med respektive företagsledning för att utveckla verksamheterna och därmed öka deras värde. 

I Global Scanning tillsattes en ny VD samt en ny position, Chief Operating Officer, inrättades. Detta för att förbättra den operativa driften samt skapa ytterligare möjligheter till ökad tillväxt. Bolaget har utvecklats positivt hittills i år med såväl försäljning som vinst över fjolårets. 

Tre av stugorna i Björnrike är nu sålda och det kommer därför inte att behövas ytterligare lyft för att finansiera driften. En stuga är nu fullt utrustad för uthyrning via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning. Försäljningen sker via  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen. Uthyrningen sker via MOSIPPEVÄGEN 3A, VFM03A – Björnrike – Vemdalen (skistar.com). Läs mer på https://idetfjallby.se/

Portföljens fördelning
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven.

Förvaltningsstrategi
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

Utbetalning
Fonden får många frågor avseende när nästa återbetalning kommer att ske. Fonden bedömer nu att ingen återbetalning kommer att ske under Q1 2024. Fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt med återbetalning. 

Återbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut. 

Återbetalnings sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att återbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.  

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare.  Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss