Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI september 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti om 78,21. Det är en nedgång med 2,17 %. Nedgången är hänförlig till reserveringar av två fastighetsutvecklare, en norsk och en svensk. Fonden har inte haft någon nyutlåning under september.  Inga avyttringar skedde under månaden. En uppgörelse nåddes i en tvist utan någon påverkan på NAV värdet.  

Pantrealiserade tillgångar 
Fonden har pantrealiserat krediter motsvarande cirka 50% av nuvarande NAV efter reserveringar. Företagen uppgår till drygt 40% och fastigheter till cirka 10%. Under månaden har inga pantrealiseringar skett. I tidigare månadsbrev har vi nämnt ca 60% som pantrealiserat värde, men då har vi använt det vidare begreppet och inkluderat bolag där vi inte initierat pantrealisationen och där det potentiellt finns andra intressenter som kan ta över befintliga krediter. Se tabell nedan.

De tre direktägda företagen (Blue Energy, Global Scanning och Scooper) där fonden är majoritetsägare har under månaden varit kassaflödespositiva. Den övervägande delen av fastighetsbeståndet återfinns i Norrtälje. Fritidsstugorna i Björnrike kommer inom kort att försäljas alternativt hyras ut. Se gärna mer på https://idetfjallby.se/

Portföljens fördelning 
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven.

Förvaltningsstrategi 
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

I de fall där det är möjligt har fonden justerat upp räntan på utestående krediter samt utökat den underliggande säkerhetsmassan.  

Utbetalning 
Utbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut  

Utbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att utbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom utbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader. Nästa utbetalning kommer tidigast att ske under Q1 2024. 

Avstämningsdag för utbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden, och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Utbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare. 

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss