Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI januari 2024

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om NAV 73,33. Det är en nedgång med 0,52%.  

Ingen nyutlåning skedde till vare sig externa låntagare eller till de majoritetsägda bolagen under januari. 

Under januari stängde fonden de återstående valutahedgarna. Detta medför att fonden sänker de löpande kostnaderna. Volatiliteten i fondens NAV kommer att öka något framgent, beroende på den svenska kronans utveckling. Fonden har, i fallande ordning, tillgångar i USD, NOK, EUR, GDP och DKK. Under januari försvagades den svenska kronan mot samtliga dessa valutor och NAVet påverkades positivt med 22 Mkr, motsvarande 0,95%. 

Under januari så bedömde fonden att det vinstdelningsavtal som fonden har på en råmark med en fastighetsutvecklare inte kommer att kunna materialiseras. Detta medförde en avskrivning på 26 Mkr skedde under januari. 

Pantrealiserade tillgångar 

De tre majoritetsägda företagen klarade sig utan likviditetstillskott under januari och bedömningen är att de även kommer att göra det under februari. Fonden arbetar i nära samarbete med respektive företagsledning för att utveckla verksamheterna och därmed öka deras värde. 

Tre av stugorna i Björnrike är nu sålda och det kommer därför inte att behövas ytterligare lyft för att finansiera driften. En stuga när nu fullt utrustad för uthyrning via Skistar. Fonden kommer att utvärdera hyresintäkterna för att bedöma huruvida fler stugor skall utrustas för uthyrning.  Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen.  

Förvaltningsstrategi 

Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

Återbetalning 

Fonden får många frågor avseende när nästa återbetalning kommer att ske. Som tidigare kommunicerat så kommer det tidigast att ske under Q1 2024 och fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt. 

Återbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut. 

Uterbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att återbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.  

Avstämningsdag för återbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare. 

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om återbetalning kommuniceras på fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss