Sök
Stäng den här sökrutan.
ewan-robertson-208059-unsplash

Månadsuppdatering SCFI december 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 73,71. Det är en nedgång med 0,16%.  
Ingen nyutlåning skedde till externa låntagare under december. Till de majoritetsägda bolagen har fonden lånat ut 3,5 MDDK till elhandelsbolaget b.energy medan Global Scanning amorterade sitt lån på 2,2 MUSD. 

Under december stängde fonden ytterligare valutahedgar och kommer att avsluta samtliga under januari. Detta för att minska fondens kostnader. Volatiliteten i fondens NAV kommer därför att öka något framgent.  

Pantrealiserade tillgångar 
Det norska låneföremedlingsföretaget Scoopr har under 2023 ökat sin marknadsandel. Det stigande ränteläget har dock påverkat verksamheten negativt. Scoopr har dock varit kassaflödespositiva sedan sommaren. Den beslutade strategiändringen från tillväxtfokus till kassaflödesfokus har givit effekt. 
Den danska eldistributören b.energy har drabbats negativt av en hård priskonkurrens och har förlorat kunder. Fonden har beslutat att avveckla verksamheten under ordnande förhållanden. Dotterbolaget Blue for Sure, som säljer försäkringar, avvecklades under december. Aktieinnehavet i b.energy är nästan helt nedskrivet. 

Det tredje aktieinnehavet där fonden är majoritetsaktieägare är Global Scanning. De har en världsmarknadsandel på cirka 70% på industriscanners. Bolaget har utvecklats positivt under året och kunde därmed amortera 2,2 MUSD i december. Huthirerebellernas attacker i Suezkanalen medför att Global Scannings leveranser nu går runt Godahoppsudden. Detta medför 3 – 4 veckors ökad leveranstid och därmed kapitalbindning.  

Fonden har sålt fastigheterna i Kopparberg motsvarande värdet i NAVet. Uthyrningsgraden har ökat för fastigheterna i Norrtälje. Två av stugorna i Björnrike är nu sålda och det kommer därför inte att behövas ytterligare lyft för att finansiera driften. De stugor som inte blir sålda kommer att hyras ut på https://idetfjallby.se/

Portföljens fördelning
Portföljens fördelning avseende de pantrealiserade tillgångarna ser ut enligt tabellen nedan. Den övriga portföljen är lån som inte pantrealiserats och som löper på som tidigare. Viktigt att poängtera är att de pantrealiserade tillgångarna består av bolag i kategori 1-3, dvs kategori 1 är bolag som betalar sina räntor och amorteringar enligt avtal och här finns de största innehaven. 

Förvaltningsstrategi
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i de tre aktieinnehaven. Gemensamt för dessa företag är att sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall. 

Återbetalning
Fonden får många frågor avseende när nästa återbetalning kommer att ske. Som tidigare kommunicerat så kommer det tidigast att ske under Q1 2024 och fonden kommer att återkomma när det blir aktuellt. 

Återbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande beskattningsregler beroende på vilken sparform som använts. Fonden kan inte svara på frågor avseende beskattning då fonden inte har insyn i enskilda investerares sparande utan det är en fråga mellan investeraren och dess rådgivare samt depåinstitut. 

Återbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att utbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom återbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.  

Avstämningsdag för utbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden. Och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Återbetalning verkställs fem arbetsdagar senare. 

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om återbetalning kommuniceras på fondens hemsida: https://kreditfonden.se/

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss