Nordic Factoring Fund

Som investerare i Nordic Factoring Fund har du tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas.

Vem kan investera?

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring) eller investeringssparkonto (ISK). Vid investering via depåförsäkring eller ISK bör kontakt tas innan med ditt Försäkringbolaget eller din Bank/ Fondkommissionär om det är möjligt.

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (tjänstepension eller kapitalförsäkring). Vid investering via depåförsäkring bör kontakt tas med ert försäkringsbolag innan investering för att säkerställa att det är möjligt.

Alla som förvaltar diskretionära förvaltningsuppdrag kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM ( Nordic Growth Market).

Professionella investerare kan investera i Vinstandelslån om så rådande lagstiftning och förvaltningsmandat tillåter det. Ta kontakt med Kreditfonden för mer information.

Risker

Alla investeringar är förknippade med risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Nordic Factoring Fund kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Nordic Factoring Fund återfår hela det insatta kapitalet. Här nedan listar vi de risker som är förknippade med en investering i fonden. Innan en investering så bör informationsbroschyren och prospektet läsas i sin helhet.

Ränterisk
Ränterisk Vinstandelslånens värde är i stor utsträckning beroende av ett antal olika faktorer. En av sådana faktorer är marknadens allmänna räntenivå varför investerare i fondens vinstandelslån bör förstå att utvecklingen av avkastningen kan påverkas negativt av förändringar av räntenivåer på de marknader där fonden och låntagarna är verksamma.
Återinvesteringsrisk
Långsiktiga avkastningsmöjligheter på de av fonden utgivna vinstandelslån är i högsta grad beroende av att fonden finner nya utlåningsobjekt som kräver finansiering och som dessutom är lämpliga utifrån de kraven som fonden uppställer
Makroekonomisk risk
En kraftig nedgång i landets eller regionens ekonomi kan påverka företagens förmåga att betala ränta och kan även leda till att återbetalning av lånet inte fullgörs i tid eller uteblir helt. För fondens del innebär det risk för att det investerade kapitalet inte förblir intakt eller att avkastningen på det investerade kapitalet inte blir så hög som förväntat eller uteblir helt. AIF-fonden har emellertid låtit göra en analys av andra fonder i andra länder som har liknande strategier som visade att fonderna inte påverkats alls under exempelvis den senaste finanskrisen.
Marknadsföringsrisk
Fondens produkt är relativt ny och okänd för mindre investerare varför det kan innebära svårighet att nå ut och att attrahera tillräckligt antal investerare.
Investeringarnas värdeutveckling
Fonden erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag.Den avkastningen på sina investeringar som fonden vill åstadkomma är således direkt beroende av den återbetalningsförmåga låneobjekten har. Det finns således inte någon garanti för att fondens investeringar ger den förväntade avkastningen, eller att värdet på det investerade kapitalet behålls intakt, varför det inte heller finns någon garanti för att investerat kapital kan återfås vid inlösning. Det bör understrykas att fonden till stor del kommer att investera i mindre och medelstora företag som har god likviditet och finansiell ställning och som behöver extra kapital för diverse projekt. Detta innebär att fonden skiljer sig från de objekt som privatpersoner vanligtvis har möjlighet att investerar i, och innebär dessutom att du som investerare får en riskspridning som annars är svår att uppnå som enskild investerare.
Handel med Nordic Factoring Fund vinstandelslån
Investering i bolagets vinstandelslån ska i första hand ses som en investering för obligationens hela löptid. Vinstandelslånen är fritt överlåtbara med de begränsningar som gällande rätt uppställer. Vinstandelslånen kommer att noteras på NGM-NDX där de prissätts kontinuerligt.
Investeringstillfällets varaktighet och volatilitet
Investering i fondens strategi är förknippad med risk även vad gäller dess varaktighet. Fonden bedömer dock att investeringsmöjligheten kommer att kvarstå så länge bankernas kapitalkrav befinns åtminstone på samma höga nivå som idag. Fondens investeringsstrategi är därutöver relativt konjunkturokänslig med förutsättning att omständigheter på marknaden inte försämras på ett avsevärt sätt.
Valutarisker
Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan varför risken bedöms som liten.
Kreditrisk
Fondens investeringsstrategi innebär viss kreditrisk då det alltid finns risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till fonden vid utgången av lånets löptid vilket kan påverka avkastningen. Vid en kraftig försämring av fondens ställning kan fonden bli oförmögen att uppfylla sina förpliktelser enligt de investeringsavtal som ingås med obligationshavarna.
Föregående
Nästa
Sista dag för teckning
Sista dag för likvid
Teckningsdag
2019-11-262019-11-282019-12-02

Aktuella datum för insättning

SISTA DAG FÖR TECKNING
SISTA DAG FÖR LIKVID
TECKNINGSDAG

Vi emitterar maximalt 500MKr den 2 December 2019 enligt slutgiltiga villkor för emissionen.

Blankett oss tillhanda
Avräkningsdag
När sker utbetalning
2020-08-312021-01-042021-01-14

Aktuella datum för uttag

BLANKETT OSS TILLHANDA
AVRÄKNINGS­DAG
NÄR SKER UTBETALNING

Fondutveckling

MÅNATLIG VÄRDEUTVECKLING I % EFTER AVGIFTER
År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
20190,680,590,650,292,21%
NAV100,00100,68101,27101,92102,21

Finanskalender

Dokument

Innan en investering i Nordic Factoring Fund så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Förvaltningskoncept

Investeringsprocess
Investeringsobjekten godkänns av en investeringskommitté efter en väl utarbetad kreditprocess. Fonden strävar efter att konsekvent ingå engagemang med låntagare vars förväntade avkastning är attraktiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen avvägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för fonden som helhet. Investeringsobjekten har låg korrelation med andra marknader och risken i fonden ska primärt vara driven av kreditrisk och avkastning för fonden som helhet.

Direktutlåning till företag
Fondens utlåningsobjekt återfinns primärt i hela Skandinavien och vänder sig till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, refinansiering, omstrukturering, generationsfinansiering, säsongmässiga  eller andra behov.

Fondandelar
Fonden kan  på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning.

Derivat
Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke-önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Räntebärande instrument
Fonden kan placera likviditet i obligationer.

Inlåning till bank
Fonden kan placera likviditet hos kreditinstitut efter kreditprövning.

Vinstandelsränta

Nordic Factoring Funds avkastning (årlig Vinstandelsränta) kommer att omvandlas till nya Vinstandelslån till Vinstandelslåneinnehavarna. Fonden ska för varje räkenskapsår fastställa Vinstandelsräntan för förvaltningen av Investeringsportföljen enligt God redovisningssed.

Vinstandelsränta som tillfaller Vinstandelslåneinnehavarna ska på Ränteförfallodagen ske genom utgivande av ytterligare Vinstandelslån. Vinstandelsräntan skall avrundas nedåt till närmaste krona och avrundningen sker på depåinstitutnivå.

Den 13 januari ställs kursen ner till 100,00 efter bokning av Vinstandelsräntan och det nya nominella beloppet för Vinstandelslånen bör synas i respektive depå den 23 januari.

Viktigt! Det innebär att under perioden från den 13 januari fram till att depåinstitutet har bokat ut de nya Vinstandelslånen ser det ut som negativ avkastning i depån.

Hur kan Vinstandelsräntan och värdet räknas fram?

Exempel 1
Investering i fonden har skett den 1 februari 2017

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 100,43. Det ger nominellt 99 500 kr (100 000 / 1,0043 = 99 571, vilket avrundas till 99 500)

Investeringens värde 1 februari 2017 var 99 927 kr (99 500 * 1,0043).

NAV kurs 2 januari 2018 är 108,13 före utgivande av Vinstandelsränta.
Investeringens värde 2 januari 2018 var 107 589 kr (99 500 * 1,0813).

Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 107 589 kr *)
Ny NAV kurs 10/1 2018 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta

Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 107 589 kr (107 589 * 1,0000)

Exempel 2
Investering i fonden har skett den 3 juli 2017

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 104,08. Det ger nominellt 96 000 kr (100 000 / 1,0408 = 96 079, vilket avrundas till 96 000).

Investeringens värde 3 juli 2017 var 99 916 kr (96 000 * 1,0408)

NAV kurs 2 januari 2018 är 108,13 före utgivande av Vinstandelsränta.
Investeringens värde 2 januari 2018 var 103 804 kr (96 000 * 1,0813).
Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 103 804 kr *)

Ny NAV kurs 10/1 2018 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta
Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 103 804 kr (103 804 * 1,0000)

*)       Då avrundning av Vinstandelsräntan sker på depåinstitutnivå kan det nya nominella beloppet variera från de här exemplen.

Notera att efter Finansinspektionen godkännande av AIF-fondens tillägg till prospektet i december 2017 är det nominella beloppet ändrat från 100 kr till 1 kr.

Handlade marknader

Fondens huvudsakliga verksamhet är att med medel som inflyter medelst erbjudande genom detta prospekt tillhandahålla lånekapital till mindre och medelstora företag. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden kan även på selektiv basis investera i fondandelar i liknande fonder eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning. Genom detta avser fonden skapa en placering som har lägre risk än aktier och bättre potential till avkastning än traditionella ränteplaceringar.

Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en vinstdelande ersättning.

Den fasta ersättningen uppgår till 1,6 procent per år. Den fasta ersättningen erläggs kvartalsvis.

Vinstdelning uppgår till 20 procent av fondens värdestegring utöver den genomsnittliga avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Den resultatbaserade ersättningen erläggs årsvis.

Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.

Teckning

Försäljning och inlösen av vinstandelslån sker per den första bankdagen varje månad.

Anmälan skall ske på särskild blankett. (Teckning kan ske 4 bankdagar inför varje månadsskifte, februari till december, ej januari)

Teckning kan även ske med BankID via mangold.se/emission/teckning

Minsta belopp vid teckning är 100 000 kronor.

Inlösen

Begäran om inlösen ska vara Emittenten tillhanda senast fyra (4) månader före årsskifte det vill säga senast den 1 september före den Bankdag som inlösen begärs. Investerare som begärt inlösen inom föreskriven tid har dock rätt att senast den 1 oktober ångra (återkalla) sin anmälan om inlösen. Begäran om inlösen kan dock endast återkallas om Emittenten medger det.

Begäran om inlösen vid annan tidpunkt kan tillställas styrelsen och beviljas under förutsättning av att det går att matcha uttaget med ny insättning vid kommande månadsskifte.

Inlösen sker till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av det kalenderår närmast före inlösendagen. Vinstandelslånen ska på begäran inlösas på den sjunde (7) Bankdagen efter Inlösendagen. Inlösenbeloppet ska utbetalas kontant till Investerare som begärt inlösen.

Blankett för inlösen.