Nordic Factoring Fund

Nordic Factoring Fund erbjuder en unik fondprodukt för privatinvesterare. Genom en investering i fonden får andelsägaren exponering mot den nordiska marknaden för factoringlån. Fonden har som målsättning att generera en årlig avkastning om 6+ procent till en låg marknadsrisk. Samvariationen med andra tillgångsslag förväntas samtidigt vara låg till obefintlig. Därmed tjänar fonden som en viktig byggsten i en väldiversifierad portfölj.


Vad är factoring?

 • Factoring är en tjänst som traditionellt erbjudits av banker och finansbolag. Tjänsten innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor med dessa aktörer som motpart
 • Factoringbranschen är en snabbväxande och lönsam bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital på. Factoringbolag erbjuder alternativ till traditionella banklån, med den viktiga skillnaden att factoring inte påverkar företagets balansräkning
 • Traditionell bankfinansiering kräver säkerheter i form av fastighetspant eller borgen. Vid factoring utgör de förvärvade fakturorna säkerhet
 • Bankfinansiering är vanligtvis sammankopplat med så kallade covenanter, vilket kan översättas som ett krav formulerat som ett finansiellt nyckeltal eller annat finansiellt eller icke-finansiellt mått som ställs som villkor av en bank vid utfärdande av en kredit. Factoring kräver inga covenanter 


Om Nordic Factoring Fund

 • NFF erbjuder en unik fondprodukt för privatinvesterare
 • Fonden ger exponering mot den nordiska marknaden för företagslån via factoring
 • Factoring erbjuder ett intressant alternativ för den som vill få en alternativ exponering till kreditmarknaden. Factoringmarknad har historiskt varit dominerad av banker och finansinstitut men öppnat upp för nya aktörer mot bakgrund av ny reglering
 • NFF ingår factoringavtal med små- och medelstora företagskunder. Fakturornas betalningsvillkor är normalt 30 till 60 dagar och maximalt 120 dagar
 • Portföljen kreditförsäkras (95) – upp till cirka 99 procent
 • Fonden har som målsättning att erbjuda en avkastning om 6+ procent till en risk, uttryckt som årlig standardavvikelse, på under 2 procent
 • Samvariationen med traditionella tillgångsslag förväntas vara låg till obefintlig, vilket gör att fonden ska ses som en viktig byggsten i en väldiversifierad portfölj  

Så genererar fonden avkastning i fem steg

Nordic Factoring Fund
 1. Investeraren köper fonden
 2. Fonden har avtal med ett antal operatörer eller factoringbolag som finansieras via det investerade kapitalet
 3. Factoringbolagen köper fakturor från av fonden godkända bolag via factoring
 4. Fakturorna pantsätts i fondens namn och fungerar som säkerhet
 5. Factoringbolagen säkerställer att fakturorna betalas av de företag som fakturorna är utställda till och fonden erhåller ränta på det investerade kapitalet, vilken översätts i avkastning för investeraren

Vem kan investera?

Risker

Alla investeringar är förknippade med risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Nordic Factoring Fund kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Nordic Factoring Fund återfår hela det insatta kapitalet. Här nedan listar vi de risker som är förknippade med en investering i fonden. Innan en investering så bör informationsbroschyren och prospektet läsas i sin helhet.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk för ett företag är risken för att företaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden vid förfallotidpunkten, det vill säga att Fonden saknar likvida medel att betala till exempel fakturor eller lösenbelopp till Investerare i tid. Risken uppstår eftersom Fonden finansierar sig genom att ge ut Vinstandelslån, vilka innebär betalningsförpliktelser gentemot Investerarna.
Risken kan öka om Fonden skulle få svårt att ta in kapital. Likviditetsrisk kan också uppstå i Fondens Portfölj, om de tillgångar Fonden har investerat i skulle vara svåra att avyttra eller om Fonden får svårt att avveckla Portföljen eller om det tar längre tid än förväntat att avveckla positioner och sälja investeringar.
Likviditetsrisk innebär för en obligation att det inte går att sälja obligationen i förtid. Under normala marknadsförhållanden erbjuder Marknadsgaranten en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Även om obligationer i form av Vinstandelslån blivit mer etablerade på senare tid är andrahandsmarknaden fortfarande begränsad. Det finns därför en risk att likviditeten i Vinstandelslånen är låg, och att de handlas till ett pris som understiger emissionspriset.
Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Vinstandelslån under löptiden och den är då illikvid. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, förändringar i regelverk, hedging ("säkring") av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra händelser vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplats stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en visstid.
Ränterisk
Ränterisk Vinstandelslånens värde är i stor utsträckning beroende av ett antal olika faktorer. En av sådana faktorer är marknadens allmänna räntenivå varför investerare i fondens vinstandelslån bör förstå att utvecklingen av avkastningen kan påverkas negativt av förändringar av räntenivåer på de marknader där fonden och låntagarna är verksamma.
Återinvesteringsrisk
Långsiktiga avkastningsmöjligheter på de av fonden utgivna vinstandelslån är i högsta grad beroende av att fonden finner nya utlåningsobjekt som kräver finansiering och som dessutom är lämpliga utifrån de kraven som fonden uppställer
Makroekonomisk risk
En kraftig nedgång i landets eller regionens ekonomi kan påverka företagens förmåga att betala ränta och kan även leda till att återbetalning av lånet inte fullgörs i tid eller uteblir helt. För fondens del innebär det risk för att det investerade kapitalet inte förblir intakt eller att avkastningen på det investerade kapitalet inte blir så hög som förväntat eller uteblir helt. AIF-fonden har emellertid låtit göra en analys av andra fonder i andra länder som har liknande strategier som visade att fonderna inte påverkats alls under exempelvis den senaste finanskrisen.
Marknadsföringsrisk
Fondens produkt är relativt ny och okänd för mindre investerare varför det kan innebära svårighet att nå ut och att attrahera tillräckligt antal investerare.
Investeringarnas värdeutveckling
Fonden erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag.Den avkastningen på sina investeringar som fonden vill åstadkomma är således direkt beroende av den återbetalningsförmåga låneobjekten har. Det finns således inte någon garanti för att fondens investeringar ger den förväntade avkastningen, eller att värdet på det investerade kapitalet behålls intakt, varför det inte heller finns någon garanti för att investerat kapital kan återfås vid inlösning. Det bör understrykas att fonden till stor del kommer att investera i mindre och medelstora företag som har god likviditet och finansiell ställning och som behöver extra kapital för diverse projekt. Detta innebär att fonden skiljer sig från de objekt som privatpersoner vanligtvis har möjlighet att investerar i, och innebär dessutom att du som investerare får en riskspridning som annars är svår att uppnå som enskild investerare.
Handel med Nordic Factoring Fund vinstandelslån
Investering i bolagets vinstandelslån ska i första hand ses som en investering för obligationens hela löptid. Vinstandelslånen är fritt överlåtbara med de begränsningar som gällande rätt uppställer. Vinstandelslånen kommer att noteras på NGM-NDX där de prissätts kontinuerligt.
Investeringstillfällets varaktighet och volatilitet
Investering i fondens strategi är förknippad med risk även vad gäller dess varaktighet. Fonden bedömer dock att investeringsmöjligheten kommer att kvarstå så länge bankernas kapitalkrav befinns åtminstone på samma höga nivå som idag. Fondens investeringsstrategi är därutöver relativt konjunkturokänslig med förutsättning att omständigheter på marknaden inte försämras på ett avsevärt sätt.
Valutarisker
Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan varför risken bedöms som liten.
Kreditrisk
Fondens investeringsstrategi innebär viss kreditrisk då det alltid finns risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till fonden vid utgången av lånets löptid vilket kan påverka avkastningen. Vid en kraftig försämring av fondens ställning kan fonden bli oförmögen att uppfylla sina förpliktelser enligt de investeringsavtal som ingås med obligationshavarna.
Föregående
Nästa
2022-11-25
2022-11-29
2022-12-01

Aktuella datum för insättning

SISTA DAG FÖR TECKNING
SISTA DAG FÖR LIKVID
TECKNINGSDAG
2023-01-01
2023-04-01
2023-04-13

Aktuella datum för uttag

BLANKETT OSS TILLHANDA
AVRÄKNINGS­DAG
NÄR SKER UTBETALNING

Fondutveckling

MÅNATLIG NAV-UTVECKLING EFTER AVGIFTER

Månads­rapporter

Finanskalender

Pressreleaser

2022-11-09Information om emission och tilldelning
2022-11-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,03 för oktober 2022
2022-10-07Information om emission och tilldelning
2022-10-03Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,60 för september 2022
2022-09-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,17 för augusti 2022
2022-08-31Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör Delårsrapport 2022
2022-08-05Information om emission och tilldelning
2022-08-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,72 för juli 2022
2022-07-06Information om emission och tilldelning samt offentliggör inställd emissionTranchebenämning 2022-09-01 Vinstandelslån för 2022
2022-07-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,28 för juni 2022
2022-06-07Information om emission och tilldelning
2022-06-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,74 för maj 2022
2022-05-06Information om emission och tilldelning
2022-05-02Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,23 för april 2022
2022-04-13Information om emission och tilldelning
2022-04-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,69 för mars 2022
2022-03-04Information om emission och tilldelning
2022-03-01Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,12 för februari 2022
2022-02-25Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör Årsredovisning 2021
Äldrehttps://news.cision.com/se/nordic-factoring-fund-ab/

Dokument

Innan en investering i Nordic Factoring Fund så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Förvaltningskoncept

Investeringsprocess
Investeringsobjekten godkänns av en investeringskommitté efter en väl utarbetad kreditprocess. Fonden strävar efter att konsekvent ingå engagemang med låntagare vars förväntade avkastning är attraktiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen avvägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för fonden som helhet. Investeringsobjekten har låg korrelation med andra marknader och risken i fonden ska primärt vara driven av kreditrisk och avkastning för fonden som helhet.

Direktutlåning till företag
Fondens utlåningsobjekt återfinns primärt i hela Skandinavien och vänder sig till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, refinansiering, omstrukturering, generationsfinansiering, säsongmässiga  eller andra behov.

Fondandelar
Fonden kan  på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning.

Derivat
Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke-önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Räntebärande instrument
Fonden kan placera likviditet i obligationer.

Inlåning till bank
Fonden kan placera likviditet hos kreditinstitut efter kreditprövning.

Vinstandelsränta

Nordic Factoring Funds avkastning (årlig Vinstandelsränta) kommer att omvandlas till nya Vinstandelslån till Vinstandelslåneinnehavarna. Fonden ska för varje räkenskapsår fastställa Vinstandelsräntan för förvaltningen av Investeringsportföljen enligt God redovisningssed.

Vinstandelsränta som tillfaller Vinstandelslåneinnehavarna ska på Ränteförfallodagen ske genom utgivande av ytterligare Vinstandelslån. Vinstandelsräntan skall avrundas nedåt till närmaste krona och avrundningen sker på depåinstitutnivå.

Den 13 januari ställs kursen ner till 100,00 efter bokning av Vinstandelsräntan och det nya nominella beloppet för Vinstandelslånen bör synas i respektive depå den 23 januari.

Viktigt! Det innebär att under perioden från den 13 januari fram till att depåinstitutet har bokat ut de nya Vinstandelslånen ser det ut som negativ avkastning i depån.

Hur kan Vinstandelsräntan och värdet räknas fram?

Exempel 1
Investering i fonden har skett den 1 februari 2017

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 100,43. Det ger nominellt 99 500 kr (100 000 / 1,0043 = 99 571, vilket avrundas till 99 500)

Investeringens värde 1 februari 2017 var 99 927 kr (99 500 * 1,0043).

NAV kurs 2 januari 2018 är 108,13 före utgivande av Vinstandelsränta.
Investeringens värde 2 januari 2018 var 107 589 kr (99 500 * 1,0813).

Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 107 589 kr *)
Ny NAV kurs 10/1 2018 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta

Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 107 589 kr (107 589 * 1,0000)

Exempel 2
Investering i fonden har skett den 3 juli 2017

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 104,08. Det ger nominellt 96 000 kr (100 000 / 1,0408 = 96 079, vilket avrundas till 96 000).

Investeringens värde 3 juli 2017 var 99 916 kr (96 000 * 1,0408)

NAV kurs 2 januari 2018 är 108,13 före utgivande av Vinstandelsränta.
Investeringens värde 2 januari 2018 var 103 804 kr (96 000 * 1,0813).
Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 103 804 kr *)

Ny NAV kurs 10/1 2018 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta
Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 103 804 kr (103 804 * 1,0000)

*)       Då avrundning av Vinstandelsräntan sker på depåinstitutnivå kan det nya nominella beloppet variera från de här exemplen.

Notera att efter Finansinspektionen godkännande av AIF-fondens tillägg till prospektet i december 2017 är det nominella beloppet ändrat från 100 kr till 1 kr.

Handlade marknader

Fondens huvudsakliga verksamhet är att med medel som inflyter medelst erbjudande genom detta prospekt tillhandahålla lånekapital till mindre och medelstora företag. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden kan även på selektiv basis investera i fondandelar i liknande fonder eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning. Genom detta avser fonden skapa en placering som har lägre risk än aktier och bättre potential till avkastning än traditionella ränteplaceringar.

Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en vinstdelande ersättning.

Den fasta ersättningen uppgår till 1,6 procent per år. Den fasta ersättningen erläggs kvartalsvis.

Vinstdelning uppgår till 20 procent av fondens värdestegring utöver den genomsnittliga avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Den resultatbaserade ersättningen erläggs årsvis.

Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.

Teckning

Försäljning och inlösen av vinstandelslån sker per den första bankdagen varje månad.

Anmälan skall ske på särskild blankett. (Teckning kan ske 4 bankdagar inför varje månadsskifte, februari till december, ej januari)

Teckning kan även ske med BankID via mangold.se/emission/teckning

Minsta belopp vid teckning är 100 000 kronor.

Inlösen

Fonden kommer vara öppen för Inlösen i förtid den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. För att fonden ska kunna planera sin likviditet behöver vi få in begäran om Inlösen i förtid 90 dagar inför kommande kvartal. Det innebär i praktiken att inlösen behöver vara oss tillhanda senast den 31 december, 31 mars, 30 juni och 30 september för att erhålla inlösen nästkommande kalenderkvartal.

Fondens likviditet under normala förhållanden uppgår till 3–6% av portföljen. Om Fonden saknar tillräckligt med likvida medel ska medel för inlösen införskaffas genom att delar av Portföljen avyttras. Om sådan avyttring på grund av rådande marknadsförhållanden eller enligt Fondens bedömning skulle väsentligen missgynna övriga Investerare får Fonden avvakta med sådan avyttring till dess att avyttring kan ske i god ordning.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fonden får senarelägga försäljning och inlösen av andelarna, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till Investerarnas intresse.

Inlösen sker till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av det kalenderårskvartal närmast före inlösendagen.

Blankett för inlösen

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss