VILKEN MÅLGRUPP PASSAR SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB FÖR?
Fonden vänder sig till privatpersoner, företag, diskretionära förvaltningsuppdrag och professionella investerare.

VILKA AVKASTNINGSMÅL HAR SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB?
6-8 % per år efter avgifter.

HUR FÖRVALTAS DET KAPITAL SOM INVESTERAS I SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB?
Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, brygg- finansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen. Vidare kan Fonden på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning, high yield obligationer samt kreditinstitut.
Fonden har även möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

HUR KAN JAG FÖLJA MIN INVESTERING I SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB?
Andelsvärdet beräknas månadsvis och publiceras på FCG Fonder, NGM och på Kreditfonden

NOTERING PÅ NGM/NDX
AIF-fondens vinstandelslån är upptagna till handel från den 4 januari 2016.

GÅR DET ATT SÄLJA VINSTANDELSLÅNEN UTGIVNA AV SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB UNDER LÅNETS LÖPTID?
Mangold Fondkommission har åtagit sig agera marknadsgarant och löpande ställa köpkurser avseende Vinstandelslånen. Vidare är fonden öppen för teckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden.

VILKEN ÄR DEN STÖRSTA RISKEN MED EN INVESTERING I SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB?
Fonden avser att bedriva utlåning till mindre och medelstora företag i vilka den potentiella värdeökningen kan vara förknippad med risk i form av att avkastning kan bli sämre än förväntat eller rentav utebli om företaget som tar upp krediten inte lyckas återbetala de krediter det fått.

HUR BETALAS AVKASTNINGEN FRÅN SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB VERKSAMHET UT?
Under kalenderåret handlas fonden till aktuell kurs (NAV). Vid årsskiftet omvandlas kursuppgången, vinstandelsräntan, till nya vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska fördelas mellan alla utestående innehavare av Vinstandelslån och utbetalas genom utgivande av nya Vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska för respektive innehavare avrundas nedåt till närmsta hundratal kronor. Vinstandelsräntan är skattepliktig för privatpersoner och företag. Skatten kommer inte dras av från Vinstandelsräntan automatiskt utan kontrolluppgift skickas till skattemyndigheten.
Du kan läsa mer om vinstandelsräntan på www.kreditfonden.se/Investering/Vinstandelsränta

NÄR OCH HUR FÅR KÖPAREN BEKRÄFTELSE PÅ TILLDELNING AV SIN TECKNING?
Efter att varje anmälan om teckning är fullständig och inskickad så sänds en avräkningsnota ut till investeraren. Den innehåller information om teckningen samt betalningsinstruktioner. Om inlägg mot likvid sker direkt till en depå skickas avräkningsnotan till depåinstitutet.

HUR BERÄKNAS MITT NOMINELLA TECKNINGSBELOPP?
Nedan följer ett exempel på hur det nominella beloppet beräknas utifrån aktuell kurs (NAV) vid teckningstillfället, vinstandelslånen sälj om nominellt 100 kr.
Kurs (NAV) per den 1 juli 2016 var 102,72
100 000 kr / 1,0272 = 97 352 kr, vilket sedan avrundas till jämt 100-tal, dvs 97 300 kr (Nominellt tecknings belopp)

Aktuellt värde per 160701 är 97 300 * 1,0272 = 99 946 kr

Vad händer med de 54 kr? De 54 kr tillfaller fonden och fördelas kollektivt vid nästkommande kurssättning (NAV)

NÄR SER JAG MINA TECKNADE VINSTANDELSLÅN PÅ MIN DEPÅ ELLER ANGIVNA VP-KONTO?
Efter varje emission av nya vinstandelslån sista betalningsdag ska antalet lån registreras hos Euroclear. Tidsåtgången för detta är några dagar. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

VAR KAN INVESTERAREN PRAKTISKT FÖRVARA DE VINSTANDELSLÅN DE KÖPT?
Vinstandelslånet i Scandinavian Credit Fund I AB är ett registrerat värdepapper med ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto hos Bank eller Fondkommissionär.

KAN VINSTANDELSLÅNEN ÄGAS AV EN FÖRSÄKRING?
Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring om försäkringsgivaren godkänner det.

KAN VINSTANDELSLÅNEN VARA ETT TILLGÅNGSLAG VIA INVESTERINGSSPARKONTO (ISK)
Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag via ISK om Banken eller Fondkommissionären godkänner det.

VILKA SKATTER KAN EN INVESTERARE BELASTAS MED VID EN INVESTERING I SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB?
Nedan beskrivning är fakta vid tidpunkten av broschyrens framställande, för specifika individuella råd kontakta en specialist inom skatt:
Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande:
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent.

Om investeringen görs av ett aktiebolag, gäller för närvarande följande:
För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt