Går det att sälja vinstandelslånen utgivna av Scandinavian Credit Fund I AB under lånets löptid?

Mangold Fondkommission har åtagit sig agera marknadsgarant och löpande ställa köpkurser avseende Vinstandelslånen. Vidare är fonden öppen för teckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden.