AIF-Förvaltaren” förvaltare enligt Lagen om alternativa investeringsfonder (2013:561) och som är utsedd förvaltare avseende Emittentens verksamhet.

Bankdag” dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller dag som beträffande betalning av Obligationer inte är likställd med allmän helgdag.

Emittent” Scandinavian Credit Fund AB, 559008-0627.

Euroclear Sweden” ska betyda Emittentens centrala värdepappersförvarare för Obligationerna, från tid till annan, initialt Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Förvaltningsarvodet” den avgift som ska utgå till AIF-förvaltaren i enlighet med dessa villkor som ersättning för administration av Emittenten och förvaltning av Investeringskapitalet.

Investeringskapitalet” de medel som tillförts Emittenten genom Lånet.

Investeringsportföljen” består av de värdepapper och andra tillgångar i vilka Investeringskapitalet investeras samt den del av Investeringskapitalet som vid relevant tidpunkt är oinvesterat.

Kapitalandel”, per Obligation (eller del därav), ett belopp som vid en relevanta mättidpunkt motsvarar den Relevanta Andelen av Investeringsportföljens värde fastställt, minskat med upplupen Vinstandelsränta, Nettovinst, Förvaltningsarvode och Tillåtna kostnader.

”LKF” ska betyda lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

”Lånet summan av det nominella beloppet av alla Obligationer, minskat med det nominella beloppet av de Obligationer vilka återbetalats.

Minimiränta”, för aktuell period, genomsnittlig 90-dagars statsskuldsväxelränta.

Nettovinst” den nettovinst vilken tillkommer Ägaren som ägare av Emittenten.

Obligation” ska betyda de Kapital och Vinstandelslån från Obligationsinnehavarna till Emittenten vilka omfattas av dessa Villkor.

Obligationsinnehavare” ska betyda, i förhållande till ett VP-konto, den person som är direktregistrerad eller förvaltarregistrerad innehavare av en Obligation.

Relevant Andel” (i) det nominella beloppet av Obligation eller Obligationer (eller i förekommande fall viss andel av nominellt belopp, som en kvotdel av Investeringskapitalet).

Ränteförfallodag” den tionde (10) Bankdagen i varje kalenderår. Den första gången 2016 och den sista gången 2036.

Skuldboken” den skuldbok avseende Obligationerna vilken Euroclear ska föra i enlighet med dessa villkor.

”Tillåtna kostnader” de kostnader utöver Förvaltningsarvodet som Låntagaren har rätt att belasta Investeringsportföljen med.

VP-konto” ska betyda det konto för dematerialiserade värdepapper som upprätthålls av Euroclear Sweden i enlighet med LKF i vilket (i) en ägare av sådana värdepapper är direktregistrerad eller (ii) en ägares innehav av värdepapper är registrerat i en förvaltares namn.

Vinstandelsränta” den vinstandelsränta på Lånet vilken tillkommer Obligationsinnehavarna.

Återbetalningsdag”, för respektive Obligation, den Ränteförfallodag som infaller 2036, det tionde året efter det år då Obligationen gavs ut.

Ägaren” Skandinaviska Kreditfonden AB, Reg. Nr 559000-6556.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt