helloquence-51716

Månadsrapport juni 2021 – NFF

NAV kurs i juni blev 103,38 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,554%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Skillnaden mot förra månaden utgörs i till största delen av att maj juni är en dag kortare än maj.

Inflöde på 18 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 25 mkr.

Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet till investeringar. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen.

Marknaden
Inflation: att stiga eller inte stiga det är frågan?
Centralbankerna har vid upprepade tillfällen argumenterat för att den uppgång vi ser i inflationen nu är av engångskaraktär och beror på baseffekter.
Det har de till stor del rätt i, dock utelämnas den viktigaste komponenten och det är inflationsförväntningarna. Det som är viktigast för penningpolitiken är inte faktisk inflation anser jag utan inflationsförväntningarna. Dessa styr alla aktörer som sätter pris på marknaden. Ifall en producent tror att priset på insatsvaror går upp framöver, kommer han givetvis kompensera sig genom att förekomma. Ifall det blir brist på insatsvaror så kommer producenten av dessa höja priset till jämvikt uppnås, detsamma gäller för slutprodukter.

Det vi ser nu är en gradvis uppgradering av inflationsförväntningarna och FED var i sitt möte den 16 juni först ut att erkänna detta och dessutom meddelade FED marknaden om kommande räntehöjningar 2023. Detta var lite hökaktigare än marknaden förväntade sig och framför allt dollarn har stärkts på detta. De hade även diskuterat en minskning av sina köp i obligationsmarknaden, tidplanen för detta är inte fastställd i nuläget. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder oenighet om den framtida utvecklingen i kommittén och så är det alltid när ett nytt eventuellt scenario diskuteras. Det kommer påverka marknaderna tills bilden klarnat framöver. Här är ett uttalande från FED chefen Jeremy Powell för kongressen, hämtat från Financial Times den 22 juni.

“We will not raise interest rates pre-emptively because we think employment is too high [or] because we fear the possible onset of inflation,” Powell said during a congressional hearing on Tuesday. “Instead, we will wait for actual evidence of actual inflation or other imbalances.”

En faktor som kan omkullkasta detta scenario med stigande priser är en ny våg av smittspridning av Covid med nya nedstängningar som följd och förnyad fallande tillväxt. Låt oss för guds skull slippa se detta scenario.
Det råder idag brist på allt från sågat timmer till halvledare och även om sågverk startas så tar det tid innan dessa är i produktion och halvledarproduktionen kommer naturligtvis komma igång på flera ställen än idag, det tar också tid osv.
För att ytterligare belysa en faktor som kan spä på inflationsförväntningarna är detta klipp nedan som avser fraktkostnader som stigit rejält senaste tiden. Alla dessa faktorer sammantaget gör att jag är som tidigare orolig att centralbankerna kommer göra för lite för sent.

Fraktpriser
(Källa Bloomberg)

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.
Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finns tillgänglig på bolagets hemsida https://finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Nordic Factoring Fund att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

Hur fonden är investerad

Branschfördelning NFF

Fondens AUM är mindre än de beviljade ramar på ca 1,5 mdr kr. Denna sammanställning kommer inte direkt ur systemet utan mycket handpåläggning så den kommer inte vara med varje månad. Den kommer varvas med den vanliga sammanställningen.
(fonden utnyttjar sin möjlighet till belåning, därav de positiva och negativa allokeringstalen)

 

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss