Investeringsprocess

Investeringsobjekten godkänns av en investeringskommitté efter en metodisk kreditprocess. Fonden strävar efter att konsekvent ingå engagemang med låntagare vars förväntade avkastning är attraktiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen avvägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för fonden som helhet.  Investeringsobjekten har låg korrelation med andra marknader och risken i fonden ska primärt vara driven av kreditrisk.

Direktutlåning till företag

Fondens utlåningsobjekt återfinns i hela Skandinavien och vänder sig till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, refinansiering, omstrukturering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov.

Fondandelar

Fonden kan  på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning.

Derivat

Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke-önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Räntebärande instrument

Fonden kan placera likviditet i obligationer med maximal återstående löptid om ett år.

Inlåning till bank

Fonden kan placera likviditet hos kreditinstitut efter kreditprövning.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt