Förvaltningsarvode utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en vinstdelande ersättning.

Den fasta ersättningen uppgår till 1,6 procent per år. Den fasta ersättningen erläggs kvartalsvis.

Vinstdelning uppgår till 20 procent av fondens värdestegring utöver den genomsnittliga avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Den resultatbaserade ersättningen erläggs årsvis.

Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt