MaritSolblad-46

Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022

Med anledning av pressmeddelandet om att Scandinavian Credit Fund I avvaktar med inlösen per den 15 december 2022, har vi nedan samlat frågor och svar kopplade till händelsen.

UPDATERING 2023-02-16: Dom som skickat inlösen innan 10 nov som skulle lösas in till kursen 2022-12-01 med likviddag runt 2022-12-12

De som skickat in inlösen innan brytpunkten 10:e november får ytterligare utbetalning om ca 25% av den totala inlösen för ovan. Efter den här utbetalningen så har cirka 38% av den initiala inlösen per ovan brytdatum utbetalts och resterande belopp pro rata i takt med att fondens likviditet så tillåter till NAV kurs per 1 dec. Fondbolaget har skickat pengarna till Mangold som därefter skickar vidare till värdepappersinstitut för insättning på depå. När pengarna når depån beror på hur lång tid det tar för värdepappersinstitutet att göra denna överföring.

Den tidigare kommunicerade tidsplanen kvarstår.

UPPDATERING: Dom som skickat inlösen innan 10 nov som skulle lösas in till kursen 2022-12-01 med likviddag runt 2022-12-12, kommer dom inte få ut sina pengar nu eller är det en försening?

Dom som skickat in inlösen innan brytpunkten 10:e november kommer få ut 12,43 procent av pengarna nu och resterande belopp pro rata i takt med att fondens likviditet så tillåter till NAV kurs per 1 dec. Fondbolaget skickar pengarna idag (2022-12-16) till Mangold som därefter skickar vidare till värdepappersinstitut för insättning på depå. När pengarna når depån beror på hur lång tid det tar för värdepappersinstitutet att göra denna överföring.

Bakgrund

Fonden har i dagsläget emitterat vinstandelslån motsvarande ett värde om ca SEK 3 mdr.

Anledningen till detta är att Fonden under en period tagit emot ett större antal anmälningar om förtida inlösen (uttag) av vinstandelsbevis från fondandelsägare.

Ansvarig förvaltare konstaterar att fonden saknar möjligheter att genomföra förtida inlösen (möta uttag) enligt investerarnas begäran utan risk för att väsentligen missgynna övriga investerare i Fonden.

Mot bakgrund av ovanstående information har styrelsen i förvaltningsbolaget Finserve Nordic AB beslutat följande avseende Fonden.

-Fonden avvaktar med stöd av punkterna 10.1 – 10.3 i Fondens Allmänna villkor att lösa in vinstandelsbevis och sätter en tillfällig stängning på Fonden vad gäller teckningar och förtida inlösen av vinstandelsbevis. För de anmälningar om förtida inlösen som inkommit före kl 23:59 den 9 december 2022 kommer utbetalningarna till de fondandelsägare som begärt inlösen delas upp och genomföras löpande i takt med att Fondens likviditet så tillåter

-Uppskjuten inlösen under den stängda perioden ska fördelas pro rata mellan fondandelsägare allt eftersom Fonden kan avveckla positioner eller engagemang under ordnade former och utan väsentlig olägenhet för övriga fondandelsägare. Uppskjuten inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före den begärda inlösendagen.

-Fonden kommer inte att ta ut prestationsbaserade avgifter under tiden för den tillfälliga stängningen.

Styrelsen kommer kontinuerligt att följa utvecklingen och fatta nödvändiga beslut hur kommande inlösentransaktioner ska hanteras.

Vad är bakgrunden till beslutet?

Fonden är en AIF-fond där underliggande tillgång är bilaterala lån till företag med en löptid upp till 48 månader. Det innebär att fonden vid onormalt stora marknadsstörningar och/ eller onormalt stora förtida inlösen inte kan möta dessa som normalt, se mer under rubriken ”Hur fungerar fondens

likviditet?”. Villkor för Återbetalning och Inlösen finns i de Allmänna Villkoren. Där anges också de inskränkningar som gäller vid inlösen samt under vilka förutsättningar som vinstandelslånen kan sägas upp i förtid på begäran av Fonden, dvs. förutsättningarna för att stänga Fonden.

Informationsbroschyr och Allmänna villkor:

Informationsbroschyr

Allmänna villkor

 

Hur påverkar det innehavarna av Vinstandelslån?

Vi gör det här för att skydda alla innehavare som finns i Fonden. Det är av absolut vikt, och ett krav enligt lagen, att behandla alla innehavare lika. Därför tar vi vårt ansvar i denna situation och senarelägger förtida inlösen av vinstandelslån. Begäran om förtida inlösen som inkommer efter detta beslut kommer inte att tas emot av fonden. Inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före inlösendagen. Fonden kommer heller inte att ta emot- nyteckning och insättning i fonden under perioden som fonden är stängd.

Hur påverkas avkastningen på vinstandelslånen för de som väljer att inte ta ut sina pengar?

Fonden kommer fortsatt att genera avkastning precis som vanligt då de underliggande lånen inte påverkas av begäran av förtida inlösen.

Styrelsen och förvaltaren av fonden ser goda möjligheter framåt för tillgångsslaget direktlån och att fonden, givet att likviditeten återställs, kan ge fortsatt god avkastning och nå uppsatta avkastningsmål.

Vad är fondens Investeringsstrategi?

Fondens strategi är att finna investeringsmöjligheter genom Kreditgivning. Möjliga Kredittagare är exempelvis företag som befinner sig i någon form av expansion, har behov av finansiering för investering, omstrukturering, refinansiering bryggfinansiering, hantering av generationsskiften eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien och Finland.

De lån som lämnas är normalt säkerställda genom pant, borgen eller liknande. I speciella fall kan lån utan säkerhet lämnas. Fonden genomför alltid en noggrann bedömning av Kredittagaren, ställda säkerheter och panter. Fonden söker kredittagare med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen. Investeringsstrategin är att minst 50 procent av Portföljen är investerad i Krediter.

Låneavtalens löptider är upp till 4 år. Den totala risken beror således på Kredittagarnas profil och på övriga placeringar som Fonden gör. Fonden har en diversifierad portfölj vilket leder till riskspridning, direkt eller indirekt via underliggande säkerheter. Kredittagarna utvärderas och godkänns av fondens investeringskommitté efter en systematisk kreditprocess. Fondens avkastning beror bland annat på utlåningsgraden i Portföljen och kan variera över tid. Fonden strävar efter att systematiskt ingå engagemang med Kredittagare vars förväntade avkastning är positiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen vägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för Fonden som helhet. Direktlån har låg korrelation med andra marknader.

Portföljen får bestå av följande tillgångar:

(i) fakturor och andra fordringsrätter, (ii) kreditfordringar (direktutlåning i enlighet med Fondens Kreditpolicy), (iii) fondandelar, (iv) ränte- och kreditrelaterade derivat, (v) aktier och aktierelaterade derivat, (vi) räntebärande instrument såsom obligationer, (vii) valuta och valutarelaterade derivat, och (viii) inlåning i bank.

Hur har investeringsstrategin fungerat från fondens start 2016?

Uppgift om historiskt resultat, utveckling och volatilitet lämnas i regelbundna rapporter till Investerare. Informationen finns även tillgänglig på Fondens hemsida, www.kreditfonden.se och www.finserve.se

En investering i Fonden och dess underliggande lån mot företag har liten korrelation till andra tillgångsslag och har en plats i alla väldiversifierade portföljer över tid.

Lån kommer alltid före aktier i en konkurs. Det innebär att om ett bolag går i konkurs eller blir tvungen att upprätta kontrollbalansräkning, kan långivaren fortfarande ha stora värden kvar i bolaget då lån alltid går före aktieägarnas kapital.

Hur fungerar fondens likviditet?

Likviditetsrisk för ett företag är risken för att företaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden vid förfallotidpunkten, det vill säga att Fonden saknar likvida medel att betala till exempel fakturor eller lösenbelopp till Investerare i tid. Risken uppstår eftersom Fonden finansierar sig genom att ge ut Vinstandelslån, vilka innebär betalningsförpliktelser gentemot Investerarna. Risken kan öka om Fonden skulle få svårt att ta in kapital. Likviditetsrisk kan också uppstå i Fondens Portfölj, om de tillgångar Fonden har investerat i skulle vara svåra att avyttra eller om Fonden får svårt att avveckla Portföljen eller om det tar längre tid än förväntat att avveckla positioner och sälja investeringar.

Likviditetsrisk innebär för en obligation risken att det inte går att sälja obligationen i förtid. Under normala marknadsförhållanden erbjuder Marknadsgaranten en köpkurs för den som vill sälja i förtid.

Även om obligationer i form av Vinstandelslån blivit mer etablerade på senare tid är andrahandsmarknaden fortfarande begränsad. Det finns därför en risk att likviditeten i Vinstandelslånen är låg, och att de handlas till ett pris som understiger emissionspriset. Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Vinstandelslån under löptiden och den är då illikvid. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, förändringar i regelverk, hedging (”säkring”) av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra händelser vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplats stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.

Vad händer med min begäran om förtida inlösen i november och per den 9 december? Med stöd av punkterna 10.1 – 10.3 i Allmänna villkor om Fondens möjlighet att avvakta med att lösa in vinstandelslån beslutar styrelsen att Fonden ska hantera begäran om förtida inlösen som redan mottagits på så sätt att utbetalningarna till de investerare som begärt inlösen delas upp och genomförs löpande i takt med att fondens likviditet så tillåter.

Utbetalningar under perioden ska fördelas pro rata mellan investerare allt eftersom Fonden kan avveckla positioner eller engagemang under ordnade former och utan väsentlig olägenhet för övriga investerare. Inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV- kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före inlösendagen.

 

Hur lång tid kommer det att ta innan hela min begäran om förtida inlösen är genomförd?

Det är beroende av fondens förfallostruktur på underliggande tillgångar som är bilaterala lån till företag med en löptid upp till 48 månader och möjligheten för låntagarna att refinansiera sina lån under rådande marknadsförhållanden. Fondens genomsnittliga löptid är ca 17 månader.

Förfallostrukturen och möjligheten för låntagare att refinansiera sina lån är avgörande för hur lång tid det kommer att ta, men utifrån den information vi har just nu så är bedömningen att det kan ta upp till 4 månader eller tidigare beroende på på låneportföljen.

Gäller detsamma för alla innehavare av Vinstandelslån oavsett var man köpt dem?

Ja, det gäller oavsett var man köpt Vinstandelslånen.

Kan jag återta min begäran om förtida inlösen?

Ja, det är möjligt om styrelsen i Fonden godkänner det. Blankett för återtag av begäran om förtida inlösen finns på fondens hemsida.

Hur fungerar Fondens sekundärmarknad?

Vinstandelslånen är noterade på den reglerade marknaden Nordic AIF Sweden – segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm och de är fritt överlåtbara enligt svensk rätt. Vinstandelslånens ISIN-kod är SE 0007897384. Det kan dock finnas inskränkningar som följer av lag i andra länder eller av svensk rätt. Under normala marknadsförhållanden kommer Marknadsgaranten att erbjuda köp- och säljkurser för den som vill handla med Vinstandelslån utanför ramen för inlösen.

Andrahandsmarknaden och likviditeten kan dock komma att vara begränsad.

Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) för Vinstandelslånen kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt att ställa köpkurser och säljkurser vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Vinstandelslån i förtid.

Marknadsgarant är ABG Sundal Collier ASA (”Marknadsgaranten”). Marknadsgaranten har i enlighet med ett uppdragsavtal åtagit sig att under normala marknadsförhållanden och ordinarie handelstid tillhandahålla en andrahandsmarknad för Vinstandelslånen. Marknadsgaranten tillhandahåller likviditet genom att fortlöpande och för egen räkning erbjuda köp- och säljkurser för Investerare som vill köpa eller sälja Vinstandelslån.

Regelbunden information om Fonden Information om Fondens risk- och likviditetshantering, icke likvida tillgångar och Fondens aktuella riskprofil samt information om finansiella hävstång lämnas halvårsvis i samband med års- och delårsrapporter som publiceras på Fondens webbplats, http://www.kreditfonden.se och http://www.finserve.se. Vidare sker det genom pressreleaser löpande från Fonden. Om man önskar löpande information så anmäler man sig här:

https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i

Dom som skickat inlösen efter 10 nov fram t o m 2022-12-09, kommer dessa att få inlösenkursen som blir 2023-01-02 oavsett om utbetalning görs i t ex jan, feb, mars osv?

Ja, det är korrekt.

Hanterar ni inga inlösen nu som kommer in efter 2022-12-10? Alltså om någon skickar in nu så hanteras dom inte alls eller hamnar dom i kö bakom dom som begärt inlösen innan 2022-12-09?

Fonden hanterar inga inlösen alls efter december månads brytpunkt och de kommer inte att köas upp. Investerare som vill ta ut pengar i samband med att fonden öppnar upp igen är välkomna att skicka in begäran om inlösen i förtid när fonden har öppnat. Vilket kommer att kommuniceras på webben och pressmeddelande.

Ni hade utflöden på ca 164 MSEK per 2022-12-01, hur stort blev det nu som skulle ut egentligen i mitten av januari?

Begäran av förtida inlösen som inkom innan brytpunkten 9 december var ca 213 MSEK.

Ni skriver om en uppskattad tidsplan på 4 månader för att hantera utestående inlösen som inkom innan 2022-12-09, hur stor del spår ni kommer betalas ut i jan, feb, mars resp april?

I takt med att vi får in likviditet från amorteringar och räntor så kommer vi att återbetala och kommunicera det till investerare och marknaden. Vår förhoppning är att det kommer att ta som längst 4 månader, men vi jobbar för att korta ner den tiden.

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss