Eftersom Scandinavian Credit Fund I inte är en bank så kan vi vara mer pragmatiska avseende vilka tillgångar vi kan acceptera som säkerheter i för våra lån. Vi är måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt kreditprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån. De företag vi lånar ut pengar till är primärt baserade i Norden och i behov av kapital för expansion, investering, restrukturering, refinansiering, säsongsvariation i likviditet, bryggfinansiering eller annan finansiering på mellan 20–300 miljoner. Lånetiden är normalt mellan 1 – 48 månader och där vi kan göra en bedömning av återbetalningsförmågan.

 

Vad krävs för att få lån av oss ?

 

Följande är en sammanfattning av de minimikrav som är nödvändiga behandling av potentiella företag och transaktioner till SCF I. Det är sällan två situationer är likadana, men de allmänna återkommande kraven är nödvändiga för en framgångsrik relation mellan fonden och samarbetspartners.

Allmänna krav

 • Företaget ska ha en historia av positiva rörelseresultat och kassaflöden eller ha en erfaren ägarkrets som bedöms vara trovärdig, stark eller ha en god erfarenhet av den aktuella branschen
 • Företagets verksamhet och tillgångar skall lyda under sådan lag som är väl utvecklad och som ger kreditorer starkt skydd.

Allmänna Kredithänsyn

 • Kreditprocessen genomförs med fokus på kassaflöde, återbetalningsförmåga samt säkerheter.
 • Oberoende och externa analysverktyg tillsammans med egen analys används vid bedömning av återbetalningsförmåga.
 • Kontakter med företagets externa revisorer kommer tas från fall till fall.
 • Analys av företagets affärsmodell och ledningens kompetens är viktiga delar av kreditanalysen.
 • Säkerheten för lånen kan variera och en objektiv bedömning av föreslagen säkerhet görs av varje objekt.
 • Kreditupplysning från externa källor (t.ex UC) kommer att tas både på företaget och hela eller delar av ledningen.

Struktur och transaktionens storlek 

 • Från SEK 20-300 miljoner eller ekvivalent i annan valuta.
 • Krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta.
 • Kreditfacilitetens varaktighet är normalt på 1-48 månader
 • Ränteperioder, amorteringsplan och villkor sätts individuellt för varje lån

Säkerheter som kan accepteras

 • Lån ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter. Fonden godtar säkerheter som exempelvis företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar.
 • Fonden godtar även säkerheter i form av personlig borgen.
 • Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara. Vidare undantas inventarier och utrustning utom i fall där en lämplig avyttring och realisering av säkerheten kan ske till beräknade värden.

Kvalitativa parametrar

 • Fonden söker i sin förvaltning investeringsobjekt med en stark bakgrund inom sitt verksamhetsområde samt ägare som har ett betydande personligt engagemang i företaget.
 • Företräde ges till listade eller noterade företag för att underlätta analys av regelefterlevnad och genomlysning av investeringsobjekten.
 • Fonden kommer regelmässigt göra platsbesök och intervjua ledande befattningshavare för att bilda sig en uppfattning om företaget.

Kontakta oss för att få reda på mer