Företagslån

Kreditfonden erbjuder företagslån med löptider på mellan 3 till 48 månader. Vi är flexibla, lokala och har korta ledtider för beslut. Vår utlåningsränta sätts individuellt per låntagare och beror på löptid, kreditrisk, säkerheter och ett antal andra kriterier som du kan läsa mer om på denna sida.

Skandinaviska Kreditfonden tecknar avtal med Europeiska Investeringsfonden

Den 7 september 2021 tecknade Skandinaviska Kreditfonden, via fonden Scandinavian Credit Fund I, ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF). Avtalet avser ett kreditgarantiprogram på 3 miljarder SEK och syftar till att stödja nordiska små och medelstora företag (SMEs).

Genom avtalet blir Skandinaviska Kreditfonden en av ytterst få privata långivare i Sverige som kan erbjuda lån inom ramen för European Guarantee Fund (EGF). Syftet med EGF är att erbjuda små och medelstora företag förbättrade finansieringsvillkor. Detta som en följd av de ekonomiska svårigheter som drabbat många bolag i spåren av covid-19.

”Nu erbjuder vi nordiska SMEs ett unikt finansieringsalternativ. Med garantiprogrammet kan vi välja att låta nya krediter omfattas av EIF-garantin på 70 procent av lånebeloppet, i gengäld kommer låntagarna få en något lägre ränta än annars vore fallet”, säger Fredrik Sjöstrand som är chef för investeringsteamet bakom Scandinavian Credit Fund I.

Om EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) är EU:s speciella instrument för privat riskkapital, garantier och mikrofinansiering, främst till stöd för små- och mikroföretag och sociala företag. EIF ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen och EU-kommissionen är en av delägarna.

Kundexempel

Företagslån 11
"Vi har återigen visat att vi är en attraktiv och bra partner till investmentbolag och PE-aktörer. Mimir Invest har visat på en fantastisk förmåga att köpa ut bra bolag som av säljaren bedöms hamnat för långt ifrån kärnverksamheten. Även i detta fall finns stor potential att växa bolaget vidare i egen regi och vi är stolta över att få vara med på resan som långsiktig finansieringspartner." Fredrik Sjöstrand

Förvärvsfinansiering till investmentbolag

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat avtal om ett förvärvslån med investmentbolaget Mimir Invest AB. Lånet ska användas för att finansiera utköpet av Epirocs affärsområde för geotekniska borrningsprodukter som efter övertagandet bolagiserats genom TerraRoc Oy. Förvärvet slutfördes den 3 september 2019.

Låneavtalet mellan Scandinavian Credit Fund I och Mimir Invest följer en traditionell förvärvsfinansiering till investmentbolag och löper över fyra år. Affären har varit komplex med lånedokumentation och pantstruktur i flera olika jurisdiktioner, samt tillgång till checkräkningskredit och factoringlösningar, vilket krävt en god och nära dialog mellan låntagaren och Scandinavian Credit Fund I.

235 MSEK direktlån till danska Global Scanning A/S

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat avtal om ett betydande direktlån med Global Scanning A/S. Lånets storlek uppgår till 235 miljoner svenska kronor och är ett av de största låneavtal som fonden ingått sedan starten i januari 2016. Lånet ska delvis användas för att refinansiera ett tidigare obligationsinnehav som Global Scanning informerat om i ett pressmeddelande daterat den 24 september 2019.

Global Scanning utvecklar och marknadsför scanners för stora format inom databaserad design (CAD), geografiska informationssystem (GIS), reprografi, kopieringstjänster samt dokumentarkivering under varumärkena Contex och Colortrack. Bolaget utvecklar även produkter inom 3D-scanning. Global Scanning är baserat i Danmark och global marknadsledare inom sitt produktområde. Bolagets försäljning uppgick 2017 till 40 miljoner dollar.

Företagslån 12
"Vi är glada över att få möjligheten att finansiera Global Scanning, ett världsledande bolag som leder utvecklingen i sin bransch. Med denna transaktion visar vi att Scandinavian Credit Fund I är ett attraktivt alternativ till obligationsmarknaden." Fredrik Sjöstrand
Företagslån 13
"Vi är mycket glada över att kunna vara med och finansiera ett antal fastighetsprojekt i en region med goda tillväxtutsikter. En stor del av de hyresfastigheter som ingår i projektet är sålda redan innan finansiering från fonden, vilket tillsammans med bolagets kapitalstarka ägare borgar för en begränsad risk i transaktionen." Peder Broms

Grön fastighetsfinansiering på Jylland

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat ett direktlån med den danska fastighetsutvecklaren Birch Ejendomme. Lånet utgör en projektfinansiering för upprättandet av hyresfastigheter på Jylland och löper över fyra år.

Birch Ejendomme har fram till 2017 utvecklat hyresbostäder på Jylland för egen bok och sålt ett 20-tal projekt till institutionella investerare såsom Niam, PFA, Koncenton och Crescendo. I samband med försäljningen av en större portfölj i december 2018 finansierade köparen transaktionen genom lån i gröna realkreditobligationer. Denna finansiering möjliggjordes tack vare att fastigheterna uppfyllde krav på energivänlig produktion. Även i det pågående projekt som finansieras av Scandinavian Credit Fund I uppfyller bostäderna energikraven.

Hur fungerar det?

Företagslån 14

Kreditfonden som utlåningspartner

Scandinavian Credit Fund I (”SCFI”) investerar endast i säkerställda lån. Eftersom Fonden inte är en bank så kan vi vara mer pragmatiska i vår långivning. Vi är måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt kreditprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån. De företag vi lånar ut till är oftast baserade i Norden och i behov av kapital för expansion, investering, omorganisation, refinansiering, säsongsvariation i likviditet, bryggfinansiering eller annan finansiering mellan 20–400 MSEK. Lånetiden är normalt mellan 3 – 48 månader.

Vad krävs för att få lån av oss?

Nedan följer en sammanfattning av de minimikrav som vi ställer för att analysera låneförfrågningar till Fonden. Det är sällan två situationer är likadana, men de allmänna återkommande kraven är nödvändiga för en framgångsrik relation mellan Fonden och samarbetspartners.

Företagslån 15

Allmänna krav

Verksamheten

Företagets verksamhet och tillgångar skall lyda under sådan lag som är väl utvecklad och som ger kreditorer ett starkt skydd.

Historik

Företaget ska ha en historia av positiva rörelseresultat och kassaflöden eller ha en erfaren ägarkrets som bedöms vara trovärdig, stark och med en lång erfarenhet av den aktuella branschen.

Kvalitativt

Personligt engagemang

Fonden söker i sin förvaltning låntagare med en stark bakgrund inom sitt verksamhetsområde samt ägare som har ett betydande personligt engagemang i företaget.

Noterade företag

Företräde ges till listade eller noterade företag för att underlätta analys av regelefterlevnad och genomlysning av låntagaren.

Besök

Fonden har alltid en tidig och nära dialog med ledande befattningshavare i företaget och genomför regelbundet platsbesök för att ha en god uppfattning om företaget och dess utmaningar.

Allmän kredithänsyn

Nyckeltal

Kreditprocessen genomförs med fokus på kassaflöde, likviditet, återbetalningsförmåga samt säkerheter.

Återbetalningsförmåga

Oberoende och externa analysverktyg tillsammans med egen analys används vid bedömning av återbetalningsförmåga.

Revisorer

Kontakter med företagets externa revisorer kommer tas från fall till fall.

Affärsmodell

Analys av företagets affärsmodell och ledningens kompetens är viktiga delar av kreditanalysen.

Säkerheter

Säkerheten för lånen kan variera och en objektiv bedömning av föreslagen säkerhet görs av varje objekt.

Kreditupplysning

Kreditupplysning från externa källor (t.ex UC) kommer att tas både på företaget och hela eller delar av ledningen.

Säkerheter

Säkerheter

Lån ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter. Fonden godtar säkerheter som exempelvis företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar.

Borgen

Fonden godtar även säkerheter i form av personlig borgen.

Mjuka säkerheter

Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara. Vidare undantas inventarier och utrustning utom i fall där en lämplig avyttring och realisering av säkerheten kan ske till beräknade värden.

Struktur & Storlek

Lånebelopp

Från 20-400 MSEK eller ekvivalent i annan valuta.

Ränta

Krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta.

Löptid

Beroende på låntagarens specifika behov och affärsplan men normalt korta eller mellanfristiga lån på 3-48 månader.

Låneupplägg

Huvudsakligen säkerställda och seniora krediter med möjlighet till hög belåningsgrad, flexibel amorteringsstruktur och anpassade kovenanter.

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss