Eftersom Scandinavian Credit Fund I inte är en bank så kan vi vara flexiblare avseende vilka säkerheter vi kan ta i samband med lånen. Vi är också måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt låneprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån. De företag vi lånar ut pengar till är primärt lokaliserade i Norden och i behov av kapital för expansion, investering, restrukturering, refinansiering, säsongsvariation i likviditet, bryggfinansiering eller annan finansiering på mellan 1 – 100 miljoner. Lånetiden är normalt mellan 1 – 48 månader och där vi kan göra en bedömning av återbetalningsförmågan.

 

Vad krävs för att få lån av oss ?

 

Följande är en sammanfattning av de minimikrav som är nödvändiga för inledande behandling av potentiella företag och transaktioner till SCF I. Det är sällan två situationer är likadana, men de allmänna återkommande kraven är nödvändiga för en framgångsrik relation mellan fonden och samarbetspartners.

Allmänna krav

 • Företaget ska ha en påvisbar historia av positiva rörelseresultat och kassaflöden eller ha en erfaren ägarkrets som bedöms vara trovärdig, stark eller ha en god erfarenhet av den aktuella branschen
 • Företagets verksamhet och tillgångar skall lyda under sådan lag som är väl utvecklad och som ger kreditorer starkt skydd.

Allmänna Kredithänsyn

 • Kreditprocessen genomförs med fokus på kassaflöde, återbetalningsförmåga samt säkerheter.
 • Oberoende och externa analysverktyg tillsammans med egen analys används vid bedömning av återbetalningsförmåga.
 • Kontakter med företagets externa revisorer kommer tas från fall till fall.
 • Analys av företagets affärsmodell och allmänna intryck av ledningen är viktiga komponenter för kreditgivningen.
 • Säkerheten för lånen kan variera och en objektiv bedömning av föreslagen säkerhet görs av varje objekt.
 • Kreditupplysning från UC kommer att tas både på företaget och hela eller delar av ledningen.

Struktur och transaktionens storlek 

 • Från 1- 100milj SEK, det beror även på fondens förvaltade kapital.
 • Krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta.
 • Kreditfacilitetens varaktighet är normalt på 1-48 månader med möjlighet till roll over givet att bedömningen av företagets utveckling och säkerheten är tillfredställande.

Säkerheter som kan accepteras

 • Lån ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter. Fonden godtar säkerheter som exempelvis företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar.
 • Fonden godtar även säkerheter i form av personlig borgen.
 • Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara. Vidare undantas inventarier och utrustning utom i fall där en lämplig avyttring och realisering av säkerheten kan ske till beräknade värden.

Kvalitativa parametrar

 • Fonden söker i sin förvaltning investeringsobjekt med en stark bakgrund inom sitt verksamhetsområde samt ägare som har ett betydande personligt engagemang i företaget.
 • Företräde ges till listade eller noterade företag för att underlätta analys av regelefterlevnad och genomlysning av investeringsobjekten.
 • Fonden kommer regelmässigt göra platsbesök och intervjua ledande befattningshavare för att bilda sig en uppfattning om företaget.

Kontakta oss för att få reda på mer