Företagslån

Kreditfonden erbjuder lån till företag med löptider på mellan 3 till 48 månader. Vi är flexibla, lokala och har korta ledtider för beslut. Vår utlåningsränta sätts individuellt per låntagare och beror på löptid, kreditrisk, säkerheter och ett antal andra kriterier som du kan läsa mer om på denna sida.

Kundexempel

tim-van-der-kuip-1403210-unsplash
”Genom transaktionen med Mediabolaget visar vi att Fonden kan agera långsiktigt tillsammans med ägare för att hitta optimala finansieringslösningar för våra klienter.”
Fredrik Sjöstrand, Kreditfonden.

71 MSEK finansiering till mediabolag

Scandinavian Credit Fund I AB har ingått ett finansieringsavtal med Mediabolaget på 71 MSEK på marknadsmässiga villkor med en löptid på 3 år.

Detta gjordes samtidigt som bolaget ingick ett låneavtal med sin huvudägare, om ett efterställt lån om 40 MSEK. Finansieringen har upptagits för att finansiera bolagets återköp av obligationer och är säkerställd med aktiepant i dotterbolag samt företagsinteckningar.

131 MSEK förvärvsfinansiering till verkstadsbolag

Scandinavian Credit Fund I AB har ingått ett antal finansieringsavtal till ett värde av totalt 131 MSEK i ett industri och verkstadsbolag med dotterbolag med en årlig omsättning på ca 200 MSEK.

Finansieringen har upptagits under flera tillfällen för att finansiera bolagets förvärv av komplimenterande verksamheter och bidragit till att skapa en internationell verkstadskoncern. Samtliga av lånen är seniora och säkerställda i aktier i koncernbolag.

Företagslån 1
”Genom vårt samarbete med Verkstadsbolaget har vi varit delaktiga i att bygga upp en framgångsrik och specialiserad företagsgrupp som på kort tid lyckats växa till en internationell spelare. Vi är speciellt glada att se att intresset för bolaget varit stort och att de lyckats med att attrahera en kapitalstark köpare som kommer att stödja dess fortsatta expansion.”
Fredrik Sjöstrand, Kreditfonden.
Företagslån 2
”Förvärvsfinansieringen är ett betydelsefullt steg i vår strategi att stötta välskötta nordiska bolag med finansiering för fortsatt stark tillväxt”
Fredrik Sjöstrand, Kreditfonden.

72 MSEK förvärvsfinansiering till förvaltningsbolag

Inför ett antal förvärv inom fastighets- och markservice har Scandinavian Credit Fund I AB (”Fonden”) bistått Förvaltningsbolaget med förvärvsfinansiering om totalt 72 MSEK. Finansieringen utgörs av amorteringsfria lån med förfall under 2021 – 2022 där Fonden har säkerheter i aktier i dotterbolag samt företagsinteckningar.

Hur fungerar det?

Företagslån 3

Kreditfonden som utlåningspartner

Scandinavian Credit Fund I (”SCFI”) investerar endast i säkerställda lån. Eftersom Fonden inte är en bank så kan vi vara mer pragmatiska i vår långivning. Vi är måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt kreditprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån. De företag vi lånar ut till är oftast baserade i Norden och i behov av kapital för expansion, investering, omorganisation, refinansiering, säsongsvariation i likviditet, bryggfinansiering eller annan finansiering mellan 20–400 MSEK. Lånetiden är normalt mellan 3 – 48 månader.

Vad krävs för att få lån av oss?

Nedan följer en sammanfattning av de minimikrav som vi ställer för att analysera låneförfrågningar till Fonden. Det är sällan två situationer är likadana, men de allmänna återkommande kraven är nödvändiga för en framgångsrik relation mellan Fonden och samarbetspartners.

Företagslån 4

Allmänna krav

Verksamheten

Företagets verksamhet och tillgångar skall lyda under sådan lag som är väl utvecklad och som ger kreditorer ett starkt skydd.

Historik

Företaget ska ha en historia av positiva rörelseresultat och kassaflöden eller ha en erfaren ägarkrets som bedöms vara trovärdig, stark och med en lång erfarenhet av den aktuella branschen.

Kvalitativt

Personligt engagemang

Fonden söker i sin förvaltning låntagare med en stark bakgrund inom sitt verksamhetsområde samt ägare som har ett betydande personligt engagemang i företaget.

Noterade företag

Företräde ges till listade eller noterade företag för att underlätta analys av regelefterlevnad och genomlysning av låntagaren.

Besök

Fonden har alltid en tidig och nära dialog med ledande befattningshavare i företaget och genomför regelbundet platsbesök för att ha en god uppfattning om företaget och dess utmaningar.

Allmän kredithänsyn

Nyckeltal

Kreditprocessen genomförs med fokus på kassaflöde, likviditet, återbetalningsförmåga samt säkerheter.

Återbetalningsförmåga

Oberoende och externa analysverktyg tillsammans med egen analys används vid bedömning av återbetalningsförmåga.

Revisorer

Kontakter med företagets externa revisorer kommer tas från fall till fall.

Affärsmodell

Analys av företagets affärsmodell och ledningens kompetens är viktiga delar av kreditanalysen.

Säkerheter

Säkerheten för lånen kan variera och en objektiv bedömning av föreslagen säkerhet görs av varje objekt.

Kreditupplysning

Kreditupplysning från externa källor (t.ex UC) kommer att tas både på företaget och hela eller delar av ledningen.

Säkerheter

Säkerheter

Lån ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter. Fonden godtar säkerheter som exempelvis företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar.

Borgen

Fonden godtar även säkerheter i form av personlig borgen.

Mjuka säkerheter

Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara. Vidare undantas inventarier och utrustning utom i fall där en lämplig avyttring och realisering av säkerheten kan ske till beräknade värden.

Struktur & Storlek

Lånebelopp

Från 20-400 MSEK eller ekvivalent i annan valuta.

Ränta

Krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta.

Löptid

Beroende på låntagarens specifika behov och affärsplan men normalt korta eller mellanfristiga lån på 3-48 månader.

Låneupplägg

Huvudsakligen säkerställda och seniora krediter med möjlighet till hög belåningsgrad, flexibel amorteringsstruktur och anpassade kovenanter.

Kontakta oss om företagslån

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr i nuläget.

Eller ring oss