Scandinavian Credit Fund fick utmärkelsen ”Rookie of the year” vid HedgeNordics ”award” ceremoni förra veckan!

I konkurrens med 20 andra nystartade alternativa investeringsfonder så tog Scandinavian Credit Fund hem förstaplatsen som Rookie of the year.

Det är vi fantastiskt stolta och glada över !

Juryn som bestod utav 5 stycken oberoende bedömare från branschen gav bland annat följande motivering: ”…the most exciting fund launch of the year”.

Läsa mer om utmärkelsen på HedgeNordic.

 

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa om här.

Meddelande om tilldelning kommer att ske i början av december.

De teckningsanmälningar som från idag och framåt kommer in läggs för turordning inför emissionen den 2 februari 2018 där fonden netto tar emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter (handel i bulk).

Stockholm den 20 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen

Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!

Under hösten har vi börjat prata om att eventuellt begränsa fondens inflöde i ett led att hålla vår målavkastning om 6–8% över tid. Vi går strax in i en period med jul- och nyårsfirande, en tid då vårt verksamhetsområde med direktutlåning har tendenser att minska eller helt avstanna.

Mot ovan bakgrund, vår tro om framtida inflöden till fonden och den kännedom vi har idag gällande utlåning har styrelsen beslutat om att begränsa fondens inflöden vid kommande emissionstillfällen enligt nedan.

Emission 11 den 1 december 2017
Fonden tar netto emot 75 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 75 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Emission 1 den 1 februari 2018
Fonden tar netto emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 300 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Kommande emissioner under 2018
Efter genomförd emission den 1 februari 2018 kommer fondens styrelse att besluta om det från mars och framåt kommer att finnas en begränsning av inflöden till fonden.

Begränsningen sker i enlighet med p5.6 Tilldelning i upprättat grundprospekt avseende program för kapital- och vinstandelslån emitterade av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), organisationsnummer 559008–0627. Grundprospektet har upprättats av styrelsen för Fonden i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 januari 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).

Stockholm den 6 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen

SCFI ställer in emission i januari 2017

Önskar Dig god fortsättning på det nya året!

Scandinavian Credit Fund I har i samråd med fondens emissionsinstitut och Euroclear, som sköter administrationen av Vinstandelslånen, beslutat att ställa in emissionen i januari 2017.  Det innebär att nästa emissionstillfälle/ insättning i fonden blir 1 februari 2017.

Bakgrunden är att säkerställa att inget går fel då det är första gången fonden tillsammans med Euroclear ska omvandla 2016 års Vinstandelsränta till nya Vinstandelslån och återställa fonden kurs till 100,00.

Kunder som tecknat sig för fonden under december kommer att få sitt startdatum den 1 februari 2017 istället för 2 januari men kommer att bli kompenserade för utebliven avkastning.

De kunder som har skickat in teckningsanmälan senast 27 december 2016 blir kompenserade med 0,55%, vilket är den genomsnittliga uppgången under 2016. Du som skickat in teckningsanmälan för teckningen i januari får det här brevet skickat till sig.

 

Med vänliga hälsningar

Peter Norman
Vd

Varför är det fel värde i min depå?

Varför står det kurs 103 i min depå, då den verkliga kursen är 105,88 eller varför har min depå förra månadens kurs…?

Den alternativa investeringsfonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en ”hybrid” mellan en traditionell värdepappers- eller specialfond och ett börsnoterat värdepapper. Det här medför att fonden kan handlas på två sätt. Dels direkt med fonden månadsvis, det som nedan kallas Primärmarknaden eller över börsen via en Market Maker (Likviditetsgarant), det som nedan kallas Sekundärmarknaden.

primary-secondaryPrimärmarknaden

I primärmarknaden handlar säljaren direkt med fonden och försäljningen sker alltid till den kurs (NAV) som fonden har vid nästkommande månadsskifte.

En försäljning i primärmarknaden ska ske genom att Anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån skickas direkt till fonden 15 bankdagar innan nästkommande månadsskifte och likviden från försäljningen är säljaren tillhanda 7 bankdagar efter samma månadsskifte.

Om du alltid ska erhålla det rätta värdet på din investering i fonden ska du sälja dina vinstandelslån i primärmarknaden direkt med fonden.

Anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån finns att hämta genom nedan länk eller via din finansiella rådgivare.
Anmälningssedel_SCF__förtidainlösen.pdf


Sekundärmarknaden

I sekundärmarknaden handlar säljaren över börsen (NGM/NDX) genom en Market Maker (Likviditetsgarant) och handel sker direkt till den kurs som ställs i marknaden.

Här kan kursen variera beroende av hur många vinstandelslån som är ute till försäljning vid var tidpunkt. Sekundärmarknaden är i första hand till för mindre volymer och för den som inte kan vänta till nästkommande månadsskifte och sälja i primärmarknaden. Sekundärmarknaden behöver alltså inte spegla fondens rätta NAV kurs utan kan avvika.
Varför står det kurs 103 i min depå, då den verkliga kursen är 105,88…?

Det som hände i slutet av november var att det skedde flera försäljningar av vinstandelslån i sekundärmarknaden och kursen ställdes ner till 103.

Då den här fonden kan handlas på två sätt finns det olika vägar att finna fondens aktuella värde. Det enklaste sättet för ett depåinstitut är att hämta värdet automatiskt från börsen, dvs. från sekundärmarknaden, där kursen kan variera över tiden.

Det här är orsaken till att det nu i depåer kan stå att fondens kurs är 103 istället för den verkliga kurs fonden har per den 1 december, vilken är 105,88.

Fondens officiella kurs (NAV) återfinns på fondutveckling/ eller fondens AIF-förvaltare Finserve
Nedanstående tabell är hämtad från kreditfonden.se enligt ovan länk.

 

I nuläget har vi ingen snabb lösning för att rätt värde ska synas hos de depåinstitut som hämtar värdet från sekundärmarknaden, men vi kommer att arbeta för att långsiktigt finna en lösning som anger fondens rätta värde.
Varför har min depå förra månadens kurs för fonden…?

Det här berör inte lika många kunder men orsaken är att några depåinstitut uppdaterar värdet på sina kunders depåer den sista bankdagen i månaden och fondens kurs sätts den första bankdagen i månaden.

Det här medför att det här blir en månads eftersläpning på kursen i dessa depåer.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en unik fond med sin placeringsinriktning med säkerställda direktlån till mindre- och medelstora företag samt en av de första fonderna som är månadshandlad och samtidigt noterad på börsen. För att AIF-fonden ska kunna erbjuda den här investeringsmöjligheten till privatpersoner och företag medför det att fonden måste ha en primärmarknad månadsvis och en sekundärmarknad över börsen enligt regelverket för Alternativa Investeringsfonder.

Vi vill poängtera att man alltid ska handla med fonden i primärmarknaden för att erhålla vinstandelslånens rätta värde.

Vår önskan är att det här har gett svar på funderingar kring det värde som anges i depån samt vägledningar var man kan finna fondens aktuella värde och hur försäljning av vinstandelslån sker på bästa sätt.